http://www.porjarearntum.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

สถิติ

เปิดเว็บ05/04/2009
อัพเดท06/09/2022
ผู้เข้าชม698,095
เปิดเพจ947,985

บริการ

หน้าแรก
บทความ
เว็บบอร์ด
รวมรูปภาพ
ติดต่อเรา

บทกลอนธรรมะ

จูงมือลูกเดิน

ระลึกได้และรู้ตัวหมายความว่าอย่างไร

รัตนะ ๓ หมายความว่าอย่างไร

อันตรายของภิกษุ สามเณร ผู้บวชใหม่ ๔ อย่าง

ความจริงอันประเสริฐที่ควรรู้ ๔ ประการ

ธรรมะอันทำให้งาม มี ๒ ประการ

ธรรมคุ้มครองโลก

เสียงเทศน์ทำใหม่ล่าสุด

วงล้อแห่งพระธรรมที่นำไปสู่ความเจริญ ๔ อย่าง

ทุจริต ๓ หมายความว่าอย่างไร

สุจริต ๓ หมายความว่าอย่างไร

วิธีที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ๓ ประการ หมายความว่าอย่างไร

คุณของรัตนะ ๓ หมายความว่าอย่างไร

ท่านเป็นมนุษย์ปุถุชนประเภทใด

มูลเหตุของความโง่เขลา

มูลเหตุของความฉลาด

ท่านรู้จักตนเองว่ามีกิเลสหรือไม่ ต้องพิจารณาอย่างไร

ท่านรู้จักมนุษย์ ๔ ประเภทหรือยัง ?

คิดดี พูดดี ทำดี

ความสุข ความทุกข์ ความสบาย แตกต่างกันอย่างไร

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ

ฝึกสมาธิเพื่อให้จิตสงบและเกิดปัญญา

ศาสนาคืออะไร

ป่วยกาย ป่วยใจ หมายความว่าอย่างไร

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ (เนื้อหา)

ทำความดีเพื่ออะไร

คุณธรรม ๕ ประการ สนับสนุนความสำเร็จ

เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป หมายความว่าอย่างไร

ศีล ในพระพุทธศาสนา ๒๒๗ ข้อ ภาคภาษาไทย อ่านแล้วเข้าใจง่าย

ปัจจัย ๔ รูปธรรม และ ปัจจัย ๔ นามธรรม

มนุษย์ เป็นโรค ๔ อย่าง บ้า ใบ้ บอด หนวก

ละอายต่อบาป เกรงกลัวต่อบาปหมายความว่าอย่างไร

ระวังจิต ระวังอารมณ์ หมายความว่าอย่างไร

สิ่งที่ไม่เป็นอนิจจัง สิ่งที่ไม่เป็นทุกขัง สิ่งที่ไม่เป็นอนัตตา มีจริงหรือไม่

จิตสงบ จิตว่าง แตกต่างกันอย่างไร

อยากรู้ อยากห็น อยากเป็น อยากไป หมายความว่าอย่างไร

มืดมามืดไป และสว่างมาสว่างไป หมายความว่าอย่างไร

สิ่งที่มีมาก ทำให้น้อยลง สิ่งที่มีอยู่ทำให้หมดไป

ความเห็นแก่ตัว กับการรักตัวเอง

ท่านพบเห็นเมืองพอแล้วหรือยัง

การทำความชั่วเพราะเหตุ ๔ ประการ

รู้จด รู้จำ รู้แจ้ง หมายความว่าอย่างไร

สวดมนต์เป็นยาทา ภาวนาเป็นยากิน ฟังธรรมเป็นยาฉีด จริงหรือ

ผู้ที่ไม่แต่งงาน จะตกนรก จริงหรือไม่

มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ นิพพานสมบัติ

ก็ต้อง ก็ได้ ก็ดี หมายความว่าอย่างไร

บันใด ๘ ขั้นสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อความหลุดพ้น

งามทั้ง กาย วาจา ใจ

ผู้ที่ฝีกสมาธินาน ๆ ไม่เกิดปัญญาเพราะเหตุใด

คิดอย่างไรจึงไม่เกิดทุกข์

จิตใต้สำนึก

คุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ

ทำใจ หมายความว่าอย่างไร

ประเพณีงานศพที่ถูกต้อง... เหตุใดจึงต้องเผาศพ...

ความเบื่อของปุถุชนกับความเบื่อของพระอริยะ

พระราชดำรัส คุณธรรม ๔ ประการ(เนื้อหา)

มีสิ่งใด สิ่งนั้นก็เสื่อม

บวชเพื่ออะไร

ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วจริงหรือ

ทุกข์และวิธีปฏิบัติให้ถึงซึ่งความพ้นทุกข์

บุคคลที่หาได้ยาก ความกตัญญูกตเวที

การฝึกสมาธิเพื่อให้เห็นสิ่งต่าง ๆ ผิดหรือถูก...

ความหวัง

มืดมาสว่างไป สว่างมามืดไป หมายความว่าอย่างไร

ผู้ที่ขัดขวางการปฏิบัติธรรม มีโทษอย่างไร

แผ่นพับธรรมะ

[บันได ๘ ขั้น เพื่อความหลุดพ้น

(อ่าน 2464/ ตอบ 3)

ครูบ้านนอก

...ก่อนอื่นลูกขอกราบขอบพระคุณ  คุณแม่อย่างสูงยิ่งที่ได้อธิบาย  เรื่อง มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ  และนิพพานสมบัติ  ทำให้ลูก ได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ ...ลูกใคร่ขอความกรุณาให้คุณแม่ช่วยอธิบาย เรื่อง บันใด ๘ ขั้น ที่คุณแม่ได้กล่าวไว้  ใน นิพพานสมบัติ ให้ลูกผู้มีปัญญาน้อยได้คลายความสงสัยด้วย...ขอบพระคุณคุณแม่อย่างสูงยิ่งค่ะ... 

แม่ชีประยงค์ฯ

...สำหรับ  ผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อความหลุดพ้น  เป็นการปฏิบัติขั้นสูง จากขั้นโลกิยะ(ปุถุชน) ที่มีการเสื่อม  ถอยหลังกลับไปคิดชั่ว  พูดชั่ว ทำชั่วได้  แต่การเข้าสู่ ขั้นโลกุตระ  (อริยบุคคล)  เมื่อเข้าสู่ขั้นนี้แล้วจะไม่สามารถเสื่อมถอยไปได้เหมือนขั้นโลกิยะ   มีแต่จะเจริญในธรรมขั้นสูง  ตามลำดับต่อไป ซึ่งผู้ที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อความหลุดพ้นได้นั้นจะต้องมอบกาย  ถวายชีวิต คือแม้จะต้องตายก็ยอม จะไม่ยอม  คิดชั่ว พูดชั่ว ทำความชั่วอีกต่อไป  และต้องมีคุณธรรมประจำกาย วาจา  ใจ  ต้องมีสติปัญญารอบรู้  รู้เหตุของการเกิดทุกข์   แล้วรู้ทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ ( รู้อริยสัจ  ๔ )  รู้เหตุของการเกิดทุกข์  ตั้งใจปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นด้วยความจริงใจ จริงจังและต่อเนื่อง  ซึ่งต้องปฏิบัติตามบันได    ขั้น  หรือ เรียก ว่า  มรรค ๔  ผล    นิพพาน   ดังนี้


 


ขั้นที่ ๑    ขณะปฏิบัติ  โสดาปัตติมรรค    ชำระกิเลสอย่างหยาบ


ขั้นที่ ๒    สำเร็จเป็น   โสดาปัตติผล         ชำระกิเลสอย่างกลาง


                 เมื่อสิ้นชีวิตต้องเกิดอีก ๗ ชาติ


ขั้นที่ ๓    ขณะปฏิบัติ   สกทาคามีมรรค   ชำระกิเลสอย่างกลางให้เบาบางลง


ขั้นที่ ๔    สำเร็จเป็น   สกทาคามีผล  ชำระกิเลสอย่างกลางหมด


                  เมื่อสิ้นชีวิตต้องเกิดอีก ๓ ชาติ


ขั้นที่ ๕    ขณะปฏิบัติ   อนาคามีมรรค  ชำระกิเลสอย่างละเอียด


ขั้นที่ ๖     สำเร็จเป็น   อนาคามีผล   ชำระกิเลสอย่างละเอียดยิ่งขึ้น


                  เมื่อสิ้นชีวิตต้องเกิดอีก ๑ ชาติ


ขั้นที่ ๗    ขณะปฏิบัติ   อรหันตมรรค   ชำระกิเลสอย่างละเอียดหมดไป


ขั้นที่ ๘    สำเร็จเป็น     อรหันตผล   ชำระกิเลสทั้ง ๓ อย่างหมดสิ้น


                  เมื่อสิ้นชีวิตแล้วเข้าสู่แดนนิพพาน


                  แม่ดีใจที่เห็น ลูก ๆ ใส่ใจที่จะศึกษา พระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์  ที่มีค่ายิ่งเหนือสิ่งใด ๆ ในโลกนี้  และทำให้แม่เอง มีกำลังใจที่จะเผยแผ่ พระธรรมคำสอน ที่แม่ได้ศึกษาและรู้ธรรมะ ในฐานะของความเป็นจริง  ด้วยเหตุด้วยผล  จึงขอให้ลูกทำความเข้าใจ  ในภาพรวมก่อน  ส่วนความละเอียด  แม่ได้อธิบายไว้ใน  หมวด บทความ ของ เว็บไซต์ ธรรมะ โดย ป.เจริญธรรม  นี้


ท้ายนี้แม่ขออัญเชิญ คุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ และเทพเทวาทั้งหลาย จงปกปักรักษา ลูก ๆ ของแม่  ให้มีความสุข  ความเจริญ พ้นจากทุกข์ภัยไข้เจ็บ  และอันตรายต่าง ๆ  ขอให้มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ  ลูกปรารถนาสิ่งใดในสิ่งที่ถูกต้องตามครรลองคลองธรรม ขอให้สมความมุ่งมาดปรารถนาทุกประการ  ขอให้ลูกมีมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติ  ขอให้ลูก มีปัญญาอันเป็นเลิศ  มีดวงตาเห็นธรรม ปฏิบัติธรรม ตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จนสำเร็จมรรคผลนิพพาน เข้าสู่แดนวิมุต หลุดพ้น  ในชาตินี้ด้วยกัน...ทุก ๆ คน...นะลูกนะ...


 

Page : 1
Webboardแสดงความคิดเห็น
เยี่ยม   แย่   แย่   แย่   เขิน   หยอกล้อ  ตกใจ  ร้องไห้   สงสัย   ขอโทษ   หดหู่   อย่าน่ะ   ต่อว่า   โอเค
รูปภาพ
(นามสกุลไฟล์ควรเป็น [ jpg , jpeg , gif ] และไฟล์ไม่เกิน 3 MB.)
*ชื่อ
*สถานะ  
*อีเมล
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
*รหัสยืนยัน

หมายเหตุ : : กรุณากรอกข้อมูลที่มี * ทุกช่อง

view

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

view