http://www.porjarearntum.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

สถิติ

เปิดเว็บ05/04/2009
อัพเดท06/09/2022
ผู้เข้าชม698,072
เปิดเพจ947,962

บริการ

หน้าแรก
บทความ
เว็บบอร์ด
รวมรูปภาพ
ติดต่อเรา

บทกลอนธรรมะ

จูงมือลูกเดิน

ระลึกได้และรู้ตัวหมายความว่าอย่างไร

รัตนะ ๓ หมายความว่าอย่างไร

อันตรายของภิกษุ สามเณร ผู้บวชใหม่ ๔ อย่าง

ความจริงอันประเสริฐที่ควรรู้ ๔ ประการ

ธรรมะอันทำให้งาม มี ๒ ประการ

ธรรมคุ้มครองโลก

เสียงเทศน์ทำใหม่ล่าสุด

วงล้อแห่งพระธรรมที่นำไปสู่ความเจริญ ๔ อย่าง

ทุจริต ๓ หมายความว่าอย่างไร

สุจริต ๓ หมายความว่าอย่างไร

วิธีที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ๓ ประการ หมายความว่าอย่างไร

คุณของรัตนะ ๓ หมายความว่าอย่างไร

ท่านเป็นมนุษย์ปุถุชนประเภทใด

มูลเหตุของความโง่เขลา

มูลเหตุของความฉลาด

ท่านรู้จักตนเองว่ามีกิเลสหรือไม่ ต้องพิจารณาอย่างไร

ท่านรู้จักมนุษย์ ๔ ประเภทหรือยัง ?

คิดดี พูดดี ทำดี

ความสุข ความทุกข์ ความสบาย แตกต่างกันอย่างไร

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ

ฝึกสมาธิเพื่อให้จิตสงบและเกิดปัญญา

ศาสนาคืออะไร

ป่วยกาย ป่วยใจ หมายความว่าอย่างไร

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ (เนื้อหา)

ทำความดีเพื่ออะไร

คุณธรรม ๕ ประการ สนับสนุนความสำเร็จ

เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป หมายความว่าอย่างไร

ศีล ในพระพุทธศาสนา ๒๒๗ ข้อ ภาคภาษาไทย อ่านแล้วเข้าใจง่าย

ปัจจัย ๔ รูปธรรม และ ปัจจัย ๔ นามธรรม

มนุษย์ เป็นโรค ๔ อย่าง บ้า ใบ้ บอด หนวก

ละอายต่อบาป เกรงกลัวต่อบาปหมายความว่าอย่างไร

ระวังจิต ระวังอารมณ์ หมายความว่าอย่างไร

สิ่งที่ไม่เป็นอนิจจัง สิ่งที่ไม่เป็นทุกขัง สิ่งที่ไม่เป็นอนัตตา มีจริงหรือไม่

จิตสงบ จิตว่าง แตกต่างกันอย่างไร

อยากรู้ อยากห็น อยากเป็น อยากไป หมายความว่าอย่างไร

มืดมามืดไป และสว่างมาสว่างไป หมายความว่าอย่างไร

สิ่งที่มีมาก ทำให้น้อยลง สิ่งที่มีอยู่ทำให้หมดไป

ความเห็นแก่ตัว กับการรักตัวเอง

ท่านพบเห็นเมืองพอแล้วหรือยัง

การทำความชั่วเพราะเหตุ ๔ ประการ

รู้จด รู้จำ รู้แจ้ง หมายความว่าอย่างไร

สวดมนต์เป็นยาทา ภาวนาเป็นยากิน ฟังธรรมเป็นยาฉีด จริงหรือ

ผู้ที่ไม่แต่งงาน จะตกนรก จริงหรือไม่

มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ นิพพานสมบัติ

ก็ต้อง ก็ได้ ก็ดี หมายความว่าอย่างไร

บันใด ๘ ขั้นสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อความหลุดพ้น

งามทั้ง กาย วาจา ใจ

ผู้ที่ฝีกสมาธินาน ๆ ไม่เกิดปัญญาเพราะเหตุใด

คิดอย่างไรจึงไม่เกิดทุกข์

จิตใต้สำนึก

คุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ

ทำใจ หมายความว่าอย่างไร

ประเพณีงานศพที่ถูกต้อง... เหตุใดจึงต้องเผาศพ...

ความเบื่อของปุถุชนกับความเบื่อของพระอริยะ

พระราชดำรัส คุณธรรม ๔ ประการ(เนื้อหา)

มีสิ่งใด สิ่งนั้นก็เสื่อม

บวชเพื่ออะไร

ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วจริงหรือ

ทุกข์และวิธีปฏิบัติให้ถึงซึ่งความพ้นทุกข์

บุคคลที่หาได้ยาก ความกตัญญูกตเวที

การฝึกสมาธิเพื่อให้เห็นสิ่งต่าง ๆ ผิดหรือถูก...

ความหวัง

มืดมาสว่างไป สว่างมามืดไป หมายความว่าอย่างไร

ผู้ที่ขัดขวางการปฏิบัติธรรม มีโทษอย่างไร

แผ่นพับธรรมะ

มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ นิพพานสมบัติ หมายถึงอะไร

(อ่าน 28187/ ตอบ 2)

ครูบ้านนอก

...คุณแม่ค่ะ...  จากคำให้พรของคุณแม่ที่ว่าให้ลูก ๆ มี  "มนุษย์สมบัติ  สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติ...นั้น... หมายถึงอะไร...  แล้วเราจะสร้างให้มีคุณสมบัติเหล่านั้นได้อย่างไร   ...ขอคุณแม่เมตตาอีกครั้ง...ด้วยความเคารพคุณแม่อย่างสูงยิ่งค่ะ...


แม่ชีประยงค์ฯ

... แม่ต้องขอโทษด้วย  ที่ตอบปัญหาของลูกช้าไป   ก่อนอื่น แม่ขอให้ลูก ๆทำความเข้าใจความหมายและ ผู้ที่จะมีคุณสมบัติ  มนุษย์สมบัติ  สวรรค์สมบัติ  และนิพพานสมบัติ  นั้น  ต้องทำความดี  อะไรบ้าง 


๑)  มนุษย์สมบัติ หมายถึง ความสมบูรณ์แห่งความเป็นมนุษย์ ซึ่งมีคุณสมบัติ   อย่าง
ดังต่อไปนี้


๑. มีรูปร่างหน้าตาที่สวยงาม


๒. มีทรัพย์สมบัติมาก


๓. มียศถาบรรดาศักดิ์สูง


๔. มีเกียรติยศ ชื่อเสียง


๕. มีบริวารมาก


๖. มีสติ ปัญญาดี


๗. มีสุขภาพร่างกาย  ที่แข็งแรงสมบูรณ์


๘. มีอายุยืนยาว


๒)  สวรรค์สมบัติ  คำว่า  สวรรค์  หมายถึง  ที่สถิตของวิญญาณ ที่มีบุญ  ผู้ที่จะไปสวรรค์ได้ก็คือ ผู้ที่มีทาน มีศีล มีสมาธิมาก มีสติปัญญาพอสมควร ขณะที่ยังเป็นมนุษย์อยู่  ก็ประกอบแต่กรรมดี  มีคุณธรรมประจำใจ  ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าผู้ใดสร้างกรรมดี มีทาน ศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่งเป็นบุญบารมีที่ส่งผลให้ไปเกิดบนสวรรค์  ชั้นใดชั้นหนึ่งเมื่อสิ้นชีวิต  ผู้ที่ไปเกิดบนสวรรค์  ไม่ใช่เป็นผู้ที่หมดกิเลส เพียงแต่ผู้นั้นทำความดีมาก เกินกว่าที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์  ผลบุญจึงส่งให้ไปเกิดบนสวรรค์ชั่วคราว  เมื่อหมดบุญแล้ว  จะต้องจุติลงมาเกิดเป็นมนุษย์ หรือสัตว์เดรัจฉาน หรือลงนรกได้อีกแล้วแต่กรรมดี  กรรมชั่วที่ได้ทำไว้ ในชาติที่เป็นมนุษย์


         ๓)  นิพพานสมบัติ  หมายถึง  คุณสมบัติของพระอรหันต์  ผู้ที่จะเข้าสู่นิพพานได้ต้องชำระกิเลส ความโลภ ความโกรธ ความหลง ที่เป็นเครื่องเศร้าหมองของจิตให้หมดสิ้นไปจากจิตใจ   ในชาตินี้ ที่เรียกว่า  สำเร็จอรหันต์  ผู้ที่จะเข้าสู่แดนวิมุต  หลุดพ้นได้นั้น  เป็นการยากมาก   ต้องสร้างบุญบารมีมาแต่ชาติปางก่อน   หลายภพ หลายชาติ  


         ฉะนั้น  ผู้ที่จะเข้าสู่แดนวิมุต หลุดพ้น จนสำเร็จมรรคผลนิพาน ได้ นั้น ต้องปฏิบัติตาม พระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์  ใน มรรค ๔ ผล ๔  หรือที่เรียกว่า   บันได    ขั้น    เป็นลำดับขั้นตอน  ดังต่อไปนี้ 


   ๑.  บันได ขั้นที่ ๑  พระโสดาปัตติมรรค  


            ๒.  บันได ขั้นที่ ๒  พระโสดาปัตติผล  


            ๓.  บันได ขั้นที่    พระสกทาคามีมรรค 


   ๔.  บันได ขั้นที่ ๔  พระสกทาคามีผล


   ๕.  บันได ขั้นที่ ๕  พระอนาคามีมรรค


   ๖.  บันได ขั้นที่ ๖  พระอนาคามีผล


   ๗.  บันได ขั้นที่    พระอรหันตมรรค


   ๘.  บันได ขั้นที่    พระอรหันตผล


แม่ขอตอบให้ลูก ๆ พอเข้าใจ  เบื้องต้นก่อน  ส่วนคำอธิบายอื่น ๆ  แม่ขอให้ไปติดตามศึกษาเพิ่มเติม  ในเว็บไซต์  ธรรมะ โดย ป. เจริญธรรม    จากหมวดของ บทความ  ซึ่งแม่  ได้อธิบายไว้พอสังเขป


         ท้ายนี้แม่ขออัญเชิญ คุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ และเทพเทวาทั้งหลาย จงปกปักรักษา ลูก ๆ ของแม่  ให้มีความสุข  ความเจริญ พ้นจากทุกข์ภัยไข้เจ็บ  และอันตรายต่าง ๆ  ขอให้มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ  ลูกปรารถนาสิ่งใดในสิ่งที่ถูกต้องตามครรลองคลองธรรม ขอให้สมความมุ่งมาดปรารถนาทุกประการ  ขอให้ลูกมีมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติ  ขอให้ลูก มีปัญญาอันเป็นเลิศ  มีดวงตาเห็นธรรม ปฏิบัติธรรม ตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จนสำเร็จมรรคผลนิพพาน เข้าสู่แดนวิมุต หลุดพ้น  ในชาตินี้ด้วยกัน...ทุก ๆ คน...นะลูกนะ...

Page : 1
Webboardแสดงความคิดเห็น
เยี่ยม   แย่   แย่   แย่   เขิน   หยอกล้อ  ตกใจ  ร้องไห้   สงสัย   ขอโทษ   หดหู่   อย่าน่ะ   ต่อว่า   โอเค
รูปภาพ
(นามสกุลไฟล์ควรเป็น [ jpg , jpeg , gif ] และไฟล์ไม่เกิน 3 MB.)
*ชื่อ
*สถานะ  
*อีเมล
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
*รหัสยืนยัน

หมายเหตุ : : กรุณากรอกข้อมูลที่มี * ทุกช่อง

view

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

view