http://www.porjarearntum.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

สถิติ

เปิดเว็บ05/04/2009
อัพเดท06/09/2022
ผู้เข้าชม673,808
เปิดเพจ919,861

บริการ

หน้าแรก
บทความ
เว็บบอร์ด
รวมรูปภาพ
ติดต่อเรา

บทกลอนธรรมะ

จูงมือลูกเดิน

ระลึกได้และรู้ตัวหมายความว่าอย่างไร

รัตนะ ๓ หมายความว่าอย่างไร

อันตรายของภิกษุ สามเณร ผู้บวชใหม่ ๔ อย่าง

ความจริงอันประเสริฐที่ควรรู้ ๔ ประการ

ธรรมะอันทำให้งาม มี ๒ ประการ

ธรรมคุ้มครองโลก

เสียงเทศน์ทำใหม่ล่าสุด

วงล้อแห่งพระธรรมที่นำไปสู่ความเจริญ ๔ อย่าง

ทุจริต ๓ หมายความว่าอย่างไร

สุจริต ๓ หมายความว่าอย่างไร

วิธีที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ๓ ประการ หมายความว่าอย่างไร

คุณของรัตนะ ๓ หมายความว่าอย่างไร

ท่านเป็นมนุษย์ปุถุชนประเภทใด

มูลเหตุของความโง่เขลา

มูลเหตุของความฉลาด

ท่านรู้จักตนเองว่ามีกิเลสหรือไม่ ต้องพิจารณาอย่างไร

ท่านรู้จักมนุษย์ ๔ ประเภทหรือยัง ?

คิดดี พูดดี ทำดี

ความสุข ความทุกข์ ความสบาย แตกต่างกันอย่างไร

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ

ฝึกสมาธิเพื่อให้จิตสงบและเกิดปัญญา

ศาสนาคืออะไร

ป่วยกาย ป่วยใจ หมายความว่าอย่างไร

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ (เนื้อหา)

ทำความดีเพื่ออะไร

คุณธรรม ๕ ประการ สนับสนุนความสำเร็จ

เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป หมายความว่าอย่างไร

ศีล ในพระพุทธศาสนา ๒๒๗ ข้อ ภาคภาษาไทย อ่านแล้วเข้าใจง่าย

ปัจจัย ๔ รูปธรรม และ ปัจจัย ๔ นามธรรม

มนุษย์ เป็นโรค ๔ อย่าง บ้า ใบ้ บอด หนวก

ละอายต่อบาป เกรงกลัวต่อบาปหมายความว่าอย่างไร

ระวังจิต ระวังอารมณ์ หมายความว่าอย่างไร

สิ่งที่ไม่เป็นอนิจจัง สิ่งที่ไม่เป็นทุกขัง สิ่งที่ไม่เป็นอนัตตา มีจริงหรือไม่

จิตสงบ จิตว่าง แตกต่างกันอย่างไร

อยากรู้ อยากห็น อยากเป็น อยากไป หมายความว่าอย่างไร

มืดมามืดไป และสว่างมาสว่างไป หมายความว่าอย่างไร

สิ่งที่มีมาก ทำให้น้อยลง สิ่งที่มีอยู่ทำให้หมดไป

ความเห็นแก่ตัว กับการรักตัวเอง

ท่านพบเห็นเมืองพอแล้วหรือยัง

การทำความชั่วเพราะเหตุ ๔ ประการ

รู้จด รู้จำ รู้แจ้ง หมายความว่าอย่างไร

สวดมนต์เป็นยาทา ภาวนาเป็นยากิน ฟังธรรมเป็นยาฉีด จริงหรือ

ผู้ที่ไม่แต่งงาน จะตกนรก จริงหรือไม่

มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ นิพพานสมบัติ

ก็ต้อง ก็ได้ ก็ดี หมายความว่าอย่างไร

บันใด ๘ ขั้นสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อความหลุดพ้น

งามทั้ง กาย วาจา ใจ

ผู้ที่ฝีกสมาธินาน ๆ ไม่เกิดปัญญาเพราะเหตุใด

คิดอย่างไรจึงไม่เกิดทุกข์

จิตใต้สำนึก

คุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ

ทำใจ หมายความว่าอย่างไร

ประเพณีงานศพที่ถูกต้อง... เหตุใดจึงต้องเผาศพ...

ความเบื่อของปุถุชนกับความเบื่อของพระอริยะ

พระราชดำรัส คุณธรรม ๔ ประการ(เนื้อหา)

มีสิ่งใด สิ่งนั้นก็เสื่อม

บวชเพื่ออะไร

ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วจริงหรือ

ทุกข์และวิธีปฏิบัติให้ถึงซึ่งความพ้นทุกข์

บุคคลที่หาได้ยาก ความกตัญญูกตเวที

การฝึกสมาธิเพื่อให้เห็นสิ่งต่าง ๆ ผิดหรือถูก...

ความหวัง

มืดมาสว่างไป สว่างมามืดไป หมายความว่าอย่างไร

ผู้ที่ขัดขวางการปฏิบัติธรรม มีโทษอย่างไร

แผ่นพับธรรมะ

พระบอกหวย-สูบบุหรี่ ผิดหรือเปล่าค่ะ อยากให้พระปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนจังเลยค่ะ

(อ่าน 1600/ ตอบ 1)

นิตยา


ป. เจริญธรรม

  กระทู้ที่ ๓  ของคุณ  นิตยา  ที่ถามว่า   พระบอกหวย สูบบุหรี่  ผิดหรือไม่


ตอบ  แม่ขอตอบว่า  ผิดทั้งศีล  ผิดทั้งธรรม  และผิดศีลข้อที่ ๔  คือพูดปด หลอกลวงให้ผู้อื่นหลงเชื่อ  เคารพนับถือตน  ว่าเป็นคนวิเศษ ผิดธรรมประกอบศีลข้อที่    คือต้องมีสัจจะ  พูดแต่ความจริง  เรื่องที่ดีมีประโยชน์ กับตนเองและผู้อื่น  พระต้องสำรวมกาย  วาจา  ใจ  คอยอบรมสั่งสอนให้พุทธศาสนิกชน  ให้ละชั่วประพฤติดี  ชำระจิตใจ  ให้สะอาดจากกิเลสทั้ง ๓ อย่าง คือ ความโลภ  ความโกรธ  ความหลง  ถ้าพระรูปใดบอกหวยหรือซื้อหวย ก็ไม่ควรเคารพนับถือ กราบไหว้บูชา  ส่วนพระสูบบุหรี่นั้น  ผิดแน่นอน  คือผิดศีลข้อที่    ห้ามดื่มสุรา เมรัย อันหมายถึงเครื่องดองของเมาต่าง ๆ  บุหรี่ก็ถือว่าเป็นเครื่องดองของเมาอย่างหนึ่งเช่นกัน  แล้วยังผิดธรรมประกอบศีลข้อที่ ๕ คือต้องมีสติอันรอบคอบ  ต้องระลึกรู้อยู่ตลอดเวลาว่า  สิ่งใดที่เกิดโทษกับตนเองไม่ควรทำ  มีสติปัญญาคอยควบคุม  กาย  วาจา  ใจ มิให้คิดชั่ว  พูดชั่ว  ทำชั่ว 


          ส่วนความปรารถนาดีของลูกที่อยากให้พระปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า  นั้นเป็นความคิดที่ดี  เป็นคำถามที่ดีมาก   พระสงฆ์ปัจจุบันนี้  ไม่ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนนั้น  เป็นเพราะว่า  ไม่มีครูบา อาจารย์คอยสอน  เราจะเห็นได้ว่าวันบวช  พระอุปัชฌา เป็นผู้ให้ศีล  ๒๒๗  ข้อ  เป็นภาษาบาลี  ผู้ไม่รู้ศีลก็ไม่รู้ว่า  มีข้อห้ามอะไรบ้าง  พระอุปัชฌา  อาจารย์  ก็ไม่ติดตามไปอบรมสั่งสอนชี้แจง  ให้พระบวชใหม่  เข้าใจในศีล ในธรรม  ผู้บวชก็ไม่ได้สนใจศึกษาเล่าเรียนให้รู้ซึ้ง  ในพระธรรมคำสอน  นี้คือเหตุที่พระสงฆ์ไม่ปฏิบัติตามคำสอน  พระสงฆ์ใดที่สนใจ  ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพุทธองค์  ก็จะพยายามชำระกิเลส  คือ ความโลภ  ความโกรธ  ความหลง  ให้หมดสิ้นไปจากจิตใจ  เข้าสู่แดนวิมุตหลุดพ้น เป็นพระอริยะ  ดังที่พุทธศาสนิกชนได้พบเห็นและกราบไหว้บูชา  ก็มีอยู่นะลูก 


                                                                          ป. เจริญธรรม...

Page : 1
Webboardแสดงความคิดเห็น
เยี่ยม   แย่   แย่   แย่   เขิน   หยอกล้อ  ตกใจ  ร้องไห้   สงสัย   ขอโทษ   หดหู่   อย่าน่ะ   ต่อว่า   โอเค
รูปภาพ
(นามสกุลไฟล์ควรเป็น [ jpg , jpeg , gif ] และไฟล์ไม่เกิน 3 MB.)
*ชื่อ
*สถานะ  
*อีเมล
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
*รหัสยืนยัน

หมายเหตุ : : กรุณากรอกข้อมูลที่มี * ทุกช่อง

view

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

view