iRss by iGetWeb http://www.igetweb.com/ มูลเหตุของความฉลาด http://www.porjarearntum.com/index.php?mo=3&art=42074104 Fri, 29 Mar 2013 10:10:02 +0700 มูลเหตุของความโง่เขลา http://www.porjarearntum.com/index.php?mo=3&art=42074103 Fri, 29 Mar 2013 09:59:56 +0700 ความจริงอันประเสริฐที่ควรรู้ ๔ ประการ http://www.porjarearntum.com/index.php?mo=3&art=42061627 Sun, 03 Feb 2013 16:43:55 +0700 เสียงเทศน์ทำใหม่ล่าสุด http://www.porjarearntum.com/index.php?mo=3&art=42057586 Sun, 20 Jan 2013 13:44:49 +0700 เสียงเทศน์ทำใหม่ล่าสุด! http://www.porjarearntum.com/index.php?mo=3&art=42057582 Sun, 20 Jan 2013 13:40:29 +0700 สุจริต ๓ หมายความว่าอย่างไร http://www.porjarearntum.com/index.php?mo=3&art=42054062 Sun, 06 Jan 2013 14:20:34 +0700 ทุจริต ๓ หมายความว่าอย่างไร http://www.porjarearntum.com/index.php?mo=3&art=42052522 Sun, 30 Dec 2012 18:26:21 +0700 วิธีที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ๓ ประการ หมายความว่าอย่างไร http://www.porjarearntum.com/index.php?mo=3&art=42052276 Fri, 28 Dec 2012 18:52:13 +0700 คุณของรัตนะ ๓ หมายความว่าอย่างไร http://www.porjarearntum.com/index.php?mo=3&art=42048703 Sun, 16 Dec 2012 20:37:15 +0700 รัตนะ ๓ หมายความว่าอย่างไร http://www.porjarearntum.com/index.php?mo=3&art=42046748 Sun, 09 Dec 2012 17:39:55 +0700 ธรรมะอันทำให้งาม มี ๒ ประการ http://www.porjarearntum.com/index.php?mo=3&art=42044990 Sun, 02 Dec 2012 18:35:53 +0700 ธรรมคุ้มครองโลก http://www.porjarearntum.com/index.php?mo=3&art=42043225 Sun, 25 Nov 2012 19:38:52 +0700 วงล้อแห่งพระธรรมที่นำไปสู่ความเจริญ ๔ อย่าง http://www.porjarearntum.com/index.php?mo=3&art=42041462 Sun, 18 Nov 2012 21:52:17 +0700 อันตรายของภิกษุ สามเณร ผู้บวชใหม่ ๔ อย่าง http://www.porjarearntum.com/index.php?mo=3&art=42039072 Sat, 10 Nov 2012 21:53:52 +0700 ระลึกได้และรู้ตัวหมายความว่าอย่างไร http://www.porjarearntum.com/index.php?mo=3&art=42036764 Sun, 11 Nov 2012 20:15:07 +0700 ท่านเป็นมนุษย์ปุถุชนประเภทใด http://www.porjarearntum.com/index.php?mo=3&art=41948381 Sun, 04 Nov 2012 17:40:58 +0700 ท่านรู้จักมนุษย์ ๔ ประเภทหรือยัง ? http://www.porjarearntum.com/index.php?mo=3&art=41946365 Mon, 30 Jan 2012 09:27:46 +0700 ท่านรู้จักตนเองว่ามีกิเลสหรือไม่ ต้องพิจารณาอย่างไร http://www.porjarearntum.com/index.php?mo=3&art=41918970 Mon, 30 Jan 2012 09:28:00 +0700 การทำความชั่วเพราะเหตุ ๔ ประการ http://www.porjarearntum.com/index.php?mo=3&art=41902180 Mon, 30 Jan 2012 09:28:36 +0700 อยากรู้ อยากห็น อยากเป็น อยากไป หมายความว่าอย่างไร http://www.porjarearntum.com/index.php?mo=3&art=646989 Mon, 30 Jan 2012 09:28:45 +0700 รวมกลอนธรรมะ http://www.porjarearntum.com/index.php?mo=3&art=631455 Tue, 20 Sep 2011 10:02:05 +0700 อุปมาธรรมะ http://www.porjarearntum.com/index.php?mo=3&art=631444 Tue, 20 Sep 2011 10:05:44 +0700 ทำใจ หมายความว่าอย่างไร http://www.porjarearntum.com/index.php?mo=3&art=629943 Mon, 30 Jan 2012 09:28:58 +0700 ความสุข ความทุกข์ ความสบาย แตกต่างกันอย่างไร http://www.porjarearntum.com/index.php?mo=3&art=509956 Tue, 20 Sep 2011 10:07:34 +0700 เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป หมายความว่าอย่างไร http://www.porjarearntum.com/index.php?mo=3&art=504103 Tue, 20 Sep 2011 10:08:41 +0700 บันใด ๘ ขั้นสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อความหลุดพ้น http://www.porjarearntum.com/index.php?mo=3&art=499591 Tue, 20 Sep 2011 10:09:29 +0700 ความเบื่อของปุถุชนกับความเบื่อของพระอริยะ http://www.porjarearntum.com/index.php?mo=3&art=477911 Tue, 20 Sep 2011 10:09:53 +0700 คิดอย่างไรจึงไม่เกิดทุกข์ http://www.porjarearntum.com/index.php?mo=3&art=471721 Tue, 20 Sep 2011 10:10:24 +0700 งามทั้ง กาย วาจา ใจ http://www.porjarearntum.com/index.php?mo=3&art=471702 Tue, 20 Sep 2011 10:11:28 +0700 คุณธรรม ๕ ประการ สนับสนุนความสำเร็จ http://www.porjarearntum.com/index.php?mo=3&art=467751 Tue, 20 Sep 2011 10:12:50 +0700 ทำความดีเพื่ออะไร http://www.porjarearntum.com/index.php?mo=3&art=467747 Tue, 20 Sep 2011 10:13:08 +0700 ป่วยกาย ป่วยใจ หมายความว่าอย่างไร http://www.porjarearntum.com/index.php?mo=3&art=467744 Tue, 20 Sep 2011 10:13:45 +0700 ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วจริงหรือ http://www.porjarearntum.com/index.php?mo=3&art=467699 Tue, 20 Sep 2011 10:14:05 +0700 บวชเพื่ออะไร http://www.porjarearntum.com/index.php?mo=3&art=467694 Tue, 20 Sep 2011 10:16:01 +0700 มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ นิพพานสมบัติ http://www.porjarearntum.com/index.php?mo=3&art=460142 Tue, 20 Sep 2011 10:18:04 +0700 ประเพณีงานศพที่ถูกต้อง... เหตุใดจึงต้องเผาศพ... http://www.porjarearntum.com/index.php?mo=3&art=457928 Tue, 20 Sep 2011 10:19:01 +0700 ก็ต้อง ก็ได้ ก็ดี หมายความว่าอย่างไร http://www.porjarearntum.com/index.php?mo=3&art=433532 Tue, 20 Sep 2011 10:20:49 +0700 สิ่งที่ไม่เป็นอนิจจัง สิ่งที่ไม่เป็นทุกขัง สิ่งที่ไม่เป็นอนัตตา มีจริงหรือไม่ http://www.porjarearntum.com/index.php?mo=3&art=426826 Tue, 20 Sep 2011 10:22:20 +0700 ทุกข์และวิธีปฏิบัติให้ถึงซึ่งความพ้นทุกข์ http://www.porjarearntum.com/index.php?mo=3&art=425722