http://www.porjarearntum.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

สถิติ

เปิดเว็บ05/04/2009
อัพเดท06/09/2022
ผู้เข้าชม693,445
เปิดเพจ942,744

บริการ

หน้าแรก
บทความ
เว็บบอร์ด
รวมรูปภาพ
ติดต่อเรา

บทกลอนธรรมะ

จูงมือลูกเดิน

ระลึกได้และรู้ตัวหมายความว่าอย่างไร

รัตนะ ๓ หมายความว่าอย่างไร

อันตรายของภิกษุ สามเณร ผู้บวชใหม่ ๔ อย่าง

ความจริงอันประเสริฐที่ควรรู้ ๔ ประการ

ธรรมะอันทำให้งาม มี ๒ ประการ

ธรรมคุ้มครองโลก

เสียงเทศน์ทำใหม่ล่าสุด

วงล้อแห่งพระธรรมที่นำไปสู่ความเจริญ ๔ อย่าง

ทุจริต ๓ หมายความว่าอย่างไร

สุจริต ๓ หมายความว่าอย่างไร

วิธีที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ๓ ประการ หมายความว่าอย่างไร

คุณของรัตนะ ๓ หมายความว่าอย่างไร

ท่านเป็นมนุษย์ปุถุชนประเภทใด

มูลเหตุของความโง่เขลา

มูลเหตุของความฉลาด

ท่านรู้จักตนเองว่ามีกิเลสหรือไม่ ต้องพิจารณาอย่างไร

ท่านรู้จักมนุษย์ ๔ ประเภทหรือยัง ?

คิดดี พูดดี ทำดี

ความสุข ความทุกข์ ความสบาย แตกต่างกันอย่างไร

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ

ฝึกสมาธิเพื่อให้จิตสงบและเกิดปัญญา

ศาสนาคืออะไร

ป่วยกาย ป่วยใจ หมายความว่าอย่างไร

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ (เนื้อหา)

ทำความดีเพื่ออะไร

คุณธรรม ๕ ประการ สนับสนุนความสำเร็จ

เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป หมายความว่าอย่างไร

ศีล ในพระพุทธศาสนา ๒๒๗ ข้อ ภาคภาษาไทย อ่านแล้วเข้าใจง่าย

ปัจจัย ๔ รูปธรรม และ ปัจจัย ๔ นามธรรม

มนุษย์ เป็นโรค ๔ อย่าง บ้า ใบ้ บอด หนวก

ละอายต่อบาป เกรงกลัวต่อบาปหมายความว่าอย่างไร

ระวังจิต ระวังอารมณ์ หมายความว่าอย่างไร

สิ่งที่ไม่เป็นอนิจจัง สิ่งที่ไม่เป็นทุกขัง สิ่งที่ไม่เป็นอนัตตา มีจริงหรือไม่

จิตสงบ จิตว่าง แตกต่างกันอย่างไร

อยากรู้ อยากห็น อยากเป็น อยากไป หมายความว่าอย่างไร

มืดมามืดไป และสว่างมาสว่างไป หมายความว่าอย่างไร

สิ่งที่มีมาก ทำให้น้อยลง สิ่งที่มีอยู่ทำให้หมดไป

ความเห็นแก่ตัว กับการรักตัวเอง

ท่านพบเห็นเมืองพอแล้วหรือยัง

การทำความชั่วเพราะเหตุ ๔ ประการ

รู้จด รู้จำ รู้แจ้ง หมายความว่าอย่างไร

สวดมนต์เป็นยาทา ภาวนาเป็นยากิน ฟังธรรมเป็นยาฉีด จริงหรือ

ผู้ที่ไม่แต่งงาน จะตกนรก จริงหรือไม่

มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ นิพพานสมบัติ

ก็ต้อง ก็ได้ ก็ดี หมายความว่าอย่างไร

บันใด ๘ ขั้นสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อความหลุดพ้น

งามทั้ง กาย วาจา ใจ

ผู้ที่ฝีกสมาธินาน ๆ ไม่เกิดปัญญาเพราะเหตุใด

คิดอย่างไรจึงไม่เกิดทุกข์

จิตใต้สำนึก

คุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ

ทำใจ หมายความว่าอย่างไร

ประเพณีงานศพที่ถูกต้อง... เหตุใดจึงต้องเผาศพ...

ความเบื่อของปุถุชนกับความเบื่อของพระอริยะ

พระราชดำรัส คุณธรรม ๔ ประการ(เนื้อหา)

มีสิ่งใด สิ่งนั้นก็เสื่อม

บวชเพื่ออะไร

ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วจริงหรือ

ทุกข์และวิธีปฏิบัติให้ถึงซึ่งความพ้นทุกข์

บุคคลที่หาได้ยาก ความกตัญญูกตเวที

การฝึกสมาธิเพื่อให้เห็นสิ่งต่าง ๆ ผิดหรือถูก...

ความหวัง

มืดมาสว่างไป สว่างมามืดไป หมายความว่าอย่างไร

ผู้ที่ขัดขวางการปฏิบัติธรรม มีโทษอย่างไร

แผ่นพับธรรมะ

เสียงเทศน์ทำใหม่ล่าสุด!

 ------------------------------------------------------------------

มี 8 part โหลดให้ครบ แล้วให้แตกไฟล์ด้วยโปรแกรม winrar ครับ
 -------------------------------------------------------------------
รายชื่อไฟล์
 -------------------------------------------------------------------

2535-02-23_คุณค่าของชีวิต.mp3
2535-04-10_ความสามัคคี.mp3
2535-04-17_วัดจิต วัดใจ.mp3
2535-04-19_ความจำเป็น.mp3
2535-05-10_ความฉลาดในเรื่องจิต.mp3
2535-07-10_สร้างอะไร เพื่ออะไร.mp3
2535-07-13_เรือน 3 น้ำ 4.mp3
2535-07-15_กิเลสเท่าอายุ.mp3
2535-07-16_ชำระสังขาร.mp3
2535-07-17_ความสงบใจ.mp3
2535-08-15_กรรม12.mp3
2535-10-19_ญานและอภิญญา.mp3
2535-10-19_ปัญญาทางโลก-ทางธรรมmp3
2535-10-20_พระอริยะ.mp3
2535-11-05_พิจารณากายและธรรม.mp3
2536-02-09_การพัฒนาจิต.mp3
2536-03-12_ถนนนิพพาน.mp3
2536-03-15_วิสัชนาธรรม.mp3
2536-03-31_เหนื่อยกายเหนื่อยใจ.mp3
2536-04-02_ญาติธรรม.mp3
2536-04-11_บุญกุศลและอานิสงส์.mp3
2536-04-24_ครบรอบ 16 ปี.mp3
2536-05-03_อวิชชาครอบงำจิต.mp3
2536-05-16_ใช้กาย ใช้จิต.mp3
2536-05-23_ทำอย่างไรจึงจะพ้นทุกข์.mp3
2536-05-26_กิเลส กรรม วิบาก.mp3
2536-06-10_การพิจารณาธรรม.mp3
2536-06-23_ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา.mp3
2536-07-02_การพัฒนาจิต.mp3
2536-08-13_จงอดทนเพื่อความจริง.mp3
2536-08-28_อสุภกรรมฐาน.mp3
2536-09-22_วิธีคลายทุกข์.mp3
2536-10-01_ปกิณณกธรรม.mp3
2536-10-07_ความละอาย.mp3
2536-10-16_ความรู้กับความดี.mp3
2536-11-12_อบรมบ่มนิสัย.mp3
2536-12-04_ธรรมมะจากแม่น้ำ.mp3
2536-12-09_รู้ธรรม เห็นธรรม.mp3
2536-12-12_ละความยึดมั่น.mp3
2536-12-20_ความล่าช้าของการปฏิบัติธรรม.mp3
2536-4-8_พูด คิด ทำ.mp3
2537-02-06_พิจารณาธรรม สังเกตุผล.mp3
2537-02-19_กิเลสหรือปัญญาบัชาการ.mp3
2537-02-28_พิจารณากายและธรรม.mp3
2537-03-18_นั่งสมาธิเพื่ออะไร.mp3
2537-03-19_กำลังธาตุขันธ์.mp3
2537-03-19_วิธีพักจิต.mp3
2537-03-20_พิจารณาธรรมในชีวิตประจำวัน.mp3
2537-04-01_ความตั้งใจมั่นในการปฏิบัติ.mp3
2537-04-05_จราจรชีวิต.mp3
2537-04-08_ความเป็นญาติธรรม.mp3
2537-04-12_ทำศัตรูให้เป็นมิตร.mp3
2537-04-17_สติปัฏฐาน 4.mp3
2537-04-18_การพิจารณาธาตุขันธ์.mp3
2537-04-18_งานของจิต.mp3
2537-05-20_ความเสื่อมและความเจริญ.mp3
2537-07-02_ระวังจิตพินิจธรรม.mp3
2537-07-14_ความอดทน.mp3
2537-09-13_ความแก่.mp3
2538-01-01_พรปีใหม่2538.mp3
2538-01-14_วันเด็ก.mp3
2538-06-17_ความใหม่ในชีวิต.mp3
2538-06-26_เข้าพรรษาพิจารณาจิต.mp3
2538-07-18_ความฝัน.mp3
2538-07-18_ธรรมะสำหรับบรรพชิต.mp3
2538-07-25_ธรรมชาติที่อยู่เหนือจิต.mp3
2555-04-28_ความตั้งใจของแม่.mp3
2555-09-02_กิเลสมาจากไหน_.mp3
2555-10-14_กรรมเป็นของๆตน.mp3
2555-10-15_ความเป็นอยู่ประจำวัน.mp3
2555-10-15_ทุกข์ของการเกิดแก่เจ็บตาย.mp3
2555-10-16_ช่วยจิตคลายทุกข์.mp3
2555-10-17_ระวังใจในอารม์ 4 อย่าง.mp3
2555-10-18_นิวรณ์ 5.mp3
กามตัญหากับกามราคะ.mp3
การรอคอย.mp3
คนเกิดมาต่างกันเพราะเหตุใด.mp3
ความบริสุทธิ์.mp3
คำอธิฐาน.mp3
คิดอยากได้กับคิดอยากให้.mp3
คุณธรรม.mp3
เครื่องเศร้าหมองของจิต.mp3
ฆ่ากามราคะ.mp3
ฌาน ญาน อภิญญา.mp3
ธรรมมีอุปการะมาก.mp3
บรรได 8 ขั้น 1.mp3
บรรได 8 ขั้น 2(มีเสียงฝนมาก).mp3
เบื่อกิเลส.mp3
ใบ้ บ้า บอด หนวก.mp3
พรหมวิหาร 4.mp3
พิจารณาจิตและอารมณ์.mp3
พิจารณาอาการ 32 ให้เห็นเป็นสติปัฏฐาน 4.mp3
มนุษย์ 4 ประเภท.mp3
แยกกาย แยกใจ.mp3
ระวังใจ 4 อย่าง.mp3
เราเป็นใครมาจากไหนกำลังทำอะไรแล้วจะไปไหน.mp3
ศาสนาคืออะไร.mp3
อวิชชาครอบงำ.mp3
อารมณ์ของอริยะกับปุถุชน.mp3

ความคิดเห็น

 1. 1
  เล็ก
  เล็ก elung.cpe@gmail.com 03/02/2013 16:57

  ถ้ามีปัญหาหรือโหลดไม่ได้แจ้งผมตาม email นะครับ

 2. 2
  พีรพล มาแก้ว
  พีรพล มาแก้ว peerapon_makaew@hotmail.com 03/04/2013 18:32

  โหลดเสียงธรรมะไม่ได้ครับ

 3. 3
  05/08/2014 22:51

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

view