http://www.porjarearntum.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

สถิติ

เปิดเว็บ05/04/2009
อัพเดท06/09/2022
ผู้เข้าชม689,422
เปิดเพจ938,247

บริการ

หน้าแรก
บทความ
เว็บบอร์ด
รวมรูปภาพ
ติดต่อเรา

บทกลอนธรรมะ

จูงมือลูกเดิน

ระลึกได้และรู้ตัวหมายความว่าอย่างไร

รัตนะ ๓ หมายความว่าอย่างไร

อันตรายของภิกษุ สามเณร ผู้บวชใหม่ ๔ อย่าง

ความจริงอันประเสริฐที่ควรรู้ ๔ ประการ

ธรรมะอันทำให้งาม มี ๒ ประการ

ธรรมคุ้มครองโลก

เสียงเทศน์ทำใหม่ล่าสุด

วงล้อแห่งพระธรรมที่นำไปสู่ความเจริญ ๔ อย่าง

ทุจริต ๓ หมายความว่าอย่างไร

สุจริต ๓ หมายความว่าอย่างไร

วิธีที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ๓ ประการ หมายความว่าอย่างไร

คุณของรัตนะ ๓ หมายความว่าอย่างไร

ท่านเป็นมนุษย์ปุถุชนประเภทใด

มูลเหตุของความโง่เขลา

มูลเหตุของความฉลาด

ท่านรู้จักตนเองว่ามีกิเลสหรือไม่ ต้องพิจารณาอย่างไร

ท่านรู้จักมนุษย์ ๔ ประเภทหรือยัง ?

คิดดี พูดดี ทำดี

ความสุข ความทุกข์ ความสบาย แตกต่างกันอย่างไร

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ

ฝึกสมาธิเพื่อให้จิตสงบและเกิดปัญญา

ศาสนาคืออะไร

ป่วยกาย ป่วยใจ หมายความว่าอย่างไร

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ (เนื้อหา)

ทำความดีเพื่ออะไร

คุณธรรม ๕ ประการ สนับสนุนความสำเร็จ

เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป หมายความว่าอย่างไร

ศีล ในพระพุทธศาสนา ๒๒๗ ข้อ ภาคภาษาไทย อ่านแล้วเข้าใจง่าย

ปัจจัย ๔ รูปธรรม และ ปัจจัย ๔ นามธรรม

มนุษย์ เป็นโรค ๔ อย่าง บ้า ใบ้ บอด หนวก

ละอายต่อบาป เกรงกลัวต่อบาปหมายความว่าอย่างไร

ระวังจิต ระวังอารมณ์ หมายความว่าอย่างไร

สิ่งที่ไม่เป็นอนิจจัง สิ่งที่ไม่เป็นทุกขัง สิ่งที่ไม่เป็นอนัตตา มีจริงหรือไม่

จิตสงบ จิตว่าง แตกต่างกันอย่างไร

อยากรู้ อยากห็น อยากเป็น อยากไป หมายความว่าอย่างไร

มืดมามืดไป และสว่างมาสว่างไป หมายความว่าอย่างไร

สิ่งที่มีมาก ทำให้น้อยลง สิ่งที่มีอยู่ทำให้หมดไป

ความเห็นแก่ตัว กับการรักตัวเอง

ท่านพบเห็นเมืองพอแล้วหรือยัง

การทำความชั่วเพราะเหตุ ๔ ประการ

รู้จด รู้จำ รู้แจ้ง หมายความว่าอย่างไร

สวดมนต์เป็นยาทา ภาวนาเป็นยากิน ฟังธรรมเป็นยาฉีด จริงหรือ

ผู้ที่ไม่แต่งงาน จะตกนรก จริงหรือไม่

มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ นิพพานสมบัติ

ก็ต้อง ก็ได้ ก็ดี หมายความว่าอย่างไร

บันใด ๘ ขั้นสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อความหลุดพ้น

งามทั้ง กาย วาจา ใจ

ผู้ที่ฝีกสมาธินาน ๆ ไม่เกิดปัญญาเพราะเหตุใด

คิดอย่างไรจึงไม่เกิดทุกข์

จิตใต้สำนึก

คุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ

ทำใจ หมายความว่าอย่างไร

ประเพณีงานศพที่ถูกต้อง... เหตุใดจึงต้องเผาศพ...

ความเบื่อของปุถุชนกับความเบื่อของพระอริยะ

พระราชดำรัส คุณธรรม ๔ ประการ(เนื้อหา)

มีสิ่งใด สิ่งนั้นก็เสื่อม

บวชเพื่ออะไร

ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วจริงหรือ

ทุกข์และวิธีปฏิบัติให้ถึงซึ่งความพ้นทุกข์

บุคคลที่หาได้ยาก ความกตัญญูกตเวที

การฝึกสมาธิเพื่อให้เห็นสิ่งต่าง ๆ ผิดหรือถูก...

ความหวัง

มืดมาสว่างไป สว่างมามืดไป หมายความว่าอย่างไร

ผู้ที่ขัดขวางการปฏิบัติธรรม มีโทษอย่างไร

แผ่นพับธรรมะ

วิธีที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ๓ ประการ หมายความว่าอย่างไร

วิธีที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ๓ ประการ  หมายความว่าอย่างไร

๑. ทรงสั่งสอนให้รู้จริงในธรรมแต่ละบท ทรงสั่งสอนให้ผู้ฟังรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ ที่ควรเห็น

๒. ทรงสั่งสอน มีเหตุ มีผล ที่ผู้ฟังนำมาพิจารณาไตร่ตรองให้เห็นจริงได้

๓. ทรงสั่งสอนเป็นอัศจรรย์ คือ ผู้ปฏิบัติตามย่อมได้ประโยชน์โดยสมควรแก่การปฏิบัติ

            ๑.ทรงสั่งสอนให้รู้จริงในธรรมแต่ละบท พระพุทธองค์ทรงหยั่งรู้อุปนิสัย สติปัญญา บารมี เพศ  ภาวะจิตของแต่ละบุคคลในขณะนั้น  เช่นมนุษย์กำลังเกิดความเสียใจอย่างมาก เนื่องจากบุตร ธิดาเสียชีวิต ร้องไห้คร่ำครวญแทบจะขาดใจตาย  พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสอนไว้ว่า การเกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ และสัตว์โลกทั้งหลาย  ที่เกิดมาแล้ว ในโลกนี้  ย่อมต้องตายกันทุกคน ไม่มีผู้ใดหนีพ้นจากความตายไปได้เลยแม้แต่ผู้เดียว  อันเป็นสัจธรรม คือความจริงที่สามารถพิสูจน์ได้ ในเมื่อเข้าใจในพระธรรมคำสอนบทนี้แล้ว ก็จะคลายความเศร้าโศกเสียใจ ในการพลัดพรากจากของรักทั้งหลายทั้งปวงลงไปได้  ความทุกข์ก็จะลดน้อยลง นี่คือวิธีสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้า ให้เข้าใจในพระธรรมคำสอนแต่ละบท ว่าเหตุใดที่ทำให้เกิดทุกข์ หรือเหตุใดที่ทำให้เกิดสุข

            ๒.ทรงสั่งสอนให้รู้เหตุรู้ผล เช่นพระพุทธองค์ทรงกำหนดศีลข้อที่ ๕ ห้ามดื่มสุรา หรือเสพยาเสพติดให้โทษต่างๆ เพราะเมื่อดื่มสุรา เสพยาเสพติดแล้ว ทำให้เสียทรัพย์  เสียสุขภาพ เสียบุคลิก เสียชื่อเสียงวงศ์ตระกูล เสียสติปัญญา และเสียชีวิตในที่สุด

            การดื่มสุรา เสพยาเสพติดแล้ว ส่งผลให้ขาดสติสัมปชัญญะและปัญญา  สามารถทำความชั่วต่าง ๆ ได้ เช่นฆ่าคน ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม เป็นชู้สู่สมกับสามีภรรยาผู้อื่น พูดปดหลอกลวง พูดเพ้อเจ้อ พูดส่อเสียด พูดคำหยาบ สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับคนทั่วไป  ทำให้ครอบครัว และผู้อื่นเดือดร้อน เป็นคนชั่วในสังคม

            ๓.ทรงสั่งสอนเป็นอัศจรรย์ ผู้ปฏิบัติตามย่อมบรรลุมรรคผลตามพระพุทธเจ้า เช่นพระพุทธองค์ตรัสสอนให้มนุษย์รู้จักกิเลส คือความโลภ ความโกรธ  ความหลง  ซึ่งเป็นเหตุของการเกิดทุกข์ ทรงสอนให้มนุษย์รู้วิธีชำระกิเลส ให้หมดสิ้นไปจากจิตใจ ทรงสอนให้มีสติปัญญา รู้แจ้งเห็นจริงตามธรรมชาติของสัตว์โลกทั้งหลาย  ที่ต้องเวียนว่ายตายเกิด ในวัฏสงสาร ไม่มีที่สิ้นสุด ชาติแล้ว ชาติเล่า ตรัสสอนให้ละชั่วประพฤติดี และทำจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์   ปราศจากกิเลส เพื่อจะได้ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป

            พระสงฆ์รูปใดที่ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของ พระผู้มีพระภาคเจ้า  ชำระกิเลส ความโลภ ความโกรธ ความหลง ซึ่งเป็นเครื่องเศร้าหมองของจิต ให้หมดสิ้นไปจากจิตใจ  เข้าสู่แดนวิมุต หลุดพ้น สำเร็จมรรคผลเป็น  พระอริยสงฆ์

            ส่วนอุบาสก อุบาสิกา ที่ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้า  ชำระกิเลส ความโลภ ความโกรธ ความหลง ซึ่งเป็นเครื่องเศร้าหมองของจิต ให้หมดสิ้นไปจากจิตใจ  เข้าสู่แดนวิมุต หลุดพ้น สำเร็จมรรคผลเป็น อริยชน  นี่คือ วิธีสอนที่เป็นอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้า 

view

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

view