http://www.porjarearntum.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

สถิติ

เปิดเว็บ05/04/2009
อัพเดท06/09/2022
ผู้เข้าชม689,387
เปิดเพจ938,212

บริการ

หน้าแรก
บทความ
เว็บบอร์ด
รวมรูปภาพ
ติดต่อเรา

บทกลอนธรรมะ

จูงมือลูกเดิน

ระลึกได้และรู้ตัวหมายความว่าอย่างไร

รัตนะ ๓ หมายความว่าอย่างไร

อันตรายของภิกษุ สามเณร ผู้บวชใหม่ ๔ อย่าง

ความจริงอันประเสริฐที่ควรรู้ ๔ ประการ

ธรรมะอันทำให้งาม มี ๒ ประการ

ธรรมคุ้มครองโลก

เสียงเทศน์ทำใหม่ล่าสุด

วงล้อแห่งพระธรรมที่นำไปสู่ความเจริญ ๔ อย่าง

ทุจริต ๓ หมายความว่าอย่างไร

สุจริต ๓ หมายความว่าอย่างไร

วิธีที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ๓ ประการ หมายความว่าอย่างไร

คุณของรัตนะ ๓ หมายความว่าอย่างไร

ท่านเป็นมนุษย์ปุถุชนประเภทใด

มูลเหตุของความโง่เขลา

มูลเหตุของความฉลาด

ท่านรู้จักตนเองว่ามีกิเลสหรือไม่ ต้องพิจารณาอย่างไร

ท่านรู้จักมนุษย์ ๔ ประเภทหรือยัง ?

คิดดี พูดดี ทำดี

ความสุข ความทุกข์ ความสบาย แตกต่างกันอย่างไร

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ

ฝึกสมาธิเพื่อให้จิตสงบและเกิดปัญญา

ศาสนาคืออะไร

ป่วยกาย ป่วยใจ หมายความว่าอย่างไร

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ (เนื้อหา)

ทำความดีเพื่ออะไร

คุณธรรม ๕ ประการ สนับสนุนความสำเร็จ

เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป หมายความว่าอย่างไร

ศีล ในพระพุทธศาสนา ๒๒๗ ข้อ ภาคภาษาไทย อ่านแล้วเข้าใจง่าย

ปัจจัย ๔ รูปธรรม และ ปัจจัย ๔ นามธรรม

มนุษย์ เป็นโรค ๔ อย่าง บ้า ใบ้ บอด หนวก

ละอายต่อบาป เกรงกลัวต่อบาปหมายความว่าอย่างไร

ระวังจิต ระวังอารมณ์ หมายความว่าอย่างไร

สิ่งที่ไม่เป็นอนิจจัง สิ่งที่ไม่เป็นทุกขัง สิ่งที่ไม่เป็นอนัตตา มีจริงหรือไม่

จิตสงบ จิตว่าง แตกต่างกันอย่างไร

อยากรู้ อยากห็น อยากเป็น อยากไป หมายความว่าอย่างไร

มืดมามืดไป และสว่างมาสว่างไป หมายความว่าอย่างไร

สิ่งที่มีมาก ทำให้น้อยลง สิ่งที่มีอยู่ทำให้หมดไป

ความเห็นแก่ตัว กับการรักตัวเอง

ท่านพบเห็นเมืองพอแล้วหรือยัง

การทำความชั่วเพราะเหตุ ๔ ประการ

รู้จด รู้จำ รู้แจ้ง หมายความว่าอย่างไร

สวดมนต์เป็นยาทา ภาวนาเป็นยากิน ฟังธรรมเป็นยาฉีด จริงหรือ

ผู้ที่ไม่แต่งงาน จะตกนรก จริงหรือไม่

มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ นิพพานสมบัติ

ก็ต้อง ก็ได้ ก็ดี หมายความว่าอย่างไร

บันใด ๘ ขั้นสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อความหลุดพ้น

งามทั้ง กาย วาจา ใจ

ผู้ที่ฝีกสมาธินาน ๆ ไม่เกิดปัญญาเพราะเหตุใด

คิดอย่างไรจึงไม่เกิดทุกข์

จิตใต้สำนึก

คุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ

ทำใจ หมายความว่าอย่างไร

ประเพณีงานศพที่ถูกต้อง... เหตุใดจึงต้องเผาศพ...

ความเบื่อของปุถุชนกับความเบื่อของพระอริยะ

พระราชดำรัส คุณธรรม ๔ ประการ(เนื้อหา)

มีสิ่งใด สิ่งนั้นก็เสื่อม

บวชเพื่ออะไร

ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วจริงหรือ

ทุกข์และวิธีปฏิบัติให้ถึงซึ่งความพ้นทุกข์

บุคคลที่หาได้ยาก ความกตัญญูกตเวที

การฝึกสมาธิเพื่อให้เห็นสิ่งต่าง ๆ ผิดหรือถูก...

ความหวัง

มืดมาสว่างไป สว่างมามืดไป หมายความว่าอย่างไร

ผู้ที่ขัดขวางการปฏิบัติธรรม มีโทษอย่างไร

แผ่นพับธรรมะ

รู้จด รู้จำ รู้แจ้ง หมายความว่าอย่างไร

รู้จด รู้จำ รู้แจ้ง  หมายความว่าอะไร และแตกต่างกันอย่างไร


รู้จด   หมายความว่า  ความรู้ที่ได้จากการจดบันทึกไว้

รู้จำ    หมายความว่า  ความรู้ที่ได้จากการฟัง หรือการอ่านตามตำรา แล้วจำได้

รู้แจ้ง  หมายความว่า รู้จริงในสัจธรรมด้วยเหตุด้วยผล

            ๑. รู้จด หมายถึง การนำเรื่องราวที่ได้จด ได้บันทึกไว้  มาทบทวนให้เกิดความเข้าใจ อย่างถ่องแท้ แล้วนำมาประพฤติปฏิบัติตามคำสอน   เพื่อให้เกิดความรู้แจ้ง รู้จริง ตามบทสอนนั้น ๆ           

            ๒. รู้จำ  หมายถึง  ความรู้ที่ได้จากการฟัง และการอ่าน  แล้วจำคำสอนนั้นได้  นำมาพิจารณาไตร่ตรอง แล้วประพฤติปฏิบัติตามคำสอน   เพื่อให้เกิดความรู้แจ้ง  รู้จริงตามบทสอนนั้น ๆ           

            ๓. รู้แจ้ง หมายถึง  ความรู้ที่ได้จากการจด การจำ การประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอน ของพระผู้มีพระภาคเจ้า จนเข้าใจ ความเป็นมา เป็นไป ของสัตว์โลก ทั้งหลาย ทั้งปวง ด้วยเหตุ ด้วยผล และสามารถพิสูจน์ได้ ที่เรียกว่า “สัจธรรม”            

              ตัวอย่างเช่น เราได้จดและจำคำสอน ของพระผู้มีพระภาคเจ้า คำว่า “สติ สัมปชัญญะ” ธรรมที่มีอุปการะมาก สติ คือความระลึกได้ สัมปชัญญะ คือ ความรู้ตัว นำมาพิจารณาไตร่ตรอง แล้วปฏิบัติตามอยู่เป็นประจำ ท่านสอนให้เราระลึกได้ และรู้ตัวตลอดเวลา มีสติควบคุมกาย วาจา ใจ ให้อยู่ในครรลองคลองธรรม เช่น เราคิดอยากจะดื่มสุรา ถ้าขาดสติ สัมปชัญญะ ก็จะพากายไปซื้อสุรามาดื่ม อันเป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมเสียหลายประการ เช่น เสียทรัพย์สินเงินทอง ผิดศีล ผิดธรรม สามารถพูดชั่ว ทำชั่ว ได้ทุกอย่าง  

               แต่ถ้ามี สติ สัมปชัญญะ เมื่อคิดอยากดื่มสุรา เรามีสติ สัมปชัญญะ ระลึกได้และรู้ตัวว่า ความคิดนั้น ผิดครรลองคลองธรรม  เกิดความเสื่อมเสีย เสียทรัพย์สิน เงินทอง เสียบุคลิก  เสียสุขภาพ  เสียสติปัญญา  เสียชื่อเสียง และเสียชีวิตในที่สุด  จึงไม่พากายไปซื้อสุรามาดื่ม ไม่พากายไปทำความชั่วต่าง ๆ  เรียกว่ามี สติ สัมปชัญญะ จึงไม่มีความเสื่อมเสียใด ๆ เกิดขึ้น           

              การรู้จด  รู้จำ  แล้วนำมาปฏิบัติ จึงเกิด  ความรู้แจ้ง  ในพระธรรมคำสอน แต่ละบทดังที่กล่าวมานี้แล

  

 

 


บรรณานุกรม

 ๑)  นวโกวาท  ( ฉบับประชาชน )  สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณ   วโรรส  โรงพิมพ์  มหามกุฏราชวิทยาลัย  หน้า     วัดบวรนิเวศน์วิหาร  กรุงเทพฯ พลอากาศเอก  หะริน  หงสกุล  ผู้พิมพ์      ผู้โฆษณา  .. ๒๕๔๓

 ๒)  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. ๒๕๔๒  จัดพิมพ์โดย  บริษัท       นานมีบู๊คส์  พับลิเคชั่นส์  จำกัด  ๙๔๗ / ๑๕๘-๑๕๙  หมู่  ๑๒ ถนน บางนา-ตราด เขต     บางนา แขวงบางนา  กรุงเทพฯ (๑๐๒๖๐)  พ.ศ. ๒๕๔๖

 

view

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

view