http://www.porjarearntum.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

สถิติ

เปิดเว็บ05/04/2009
อัพเดท06/09/2022
ผู้เข้าชม698,084
เปิดเพจ947,974

บริการ

หน้าแรก
บทความ
เว็บบอร์ด
รวมรูปภาพ
ติดต่อเรา

บทกลอนธรรมะ

จูงมือลูกเดิน

ระลึกได้และรู้ตัวหมายความว่าอย่างไร

รัตนะ ๓ หมายความว่าอย่างไร

อันตรายของภิกษุ สามเณร ผู้บวชใหม่ ๔ อย่าง

ความจริงอันประเสริฐที่ควรรู้ ๔ ประการ

ธรรมะอันทำให้งาม มี ๒ ประการ

ธรรมคุ้มครองโลก

เสียงเทศน์ทำใหม่ล่าสุด

วงล้อแห่งพระธรรมที่นำไปสู่ความเจริญ ๔ อย่าง

ทุจริต ๓ หมายความว่าอย่างไร

สุจริต ๓ หมายความว่าอย่างไร

วิธีที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ๓ ประการ หมายความว่าอย่างไร

คุณของรัตนะ ๓ หมายความว่าอย่างไร

ท่านเป็นมนุษย์ปุถุชนประเภทใด

มูลเหตุของความโง่เขลา

มูลเหตุของความฉลาด

ท่านรู้จักตนเองว่ามีกิเลสหรือไม่ ต้องพิจารณาอย่างไร

ท่านรู้จักมนุษย์ ๔ ประเภทหรือยัง ?

คิดดี พูดดี ทำดี

ความสุข ความทุกข์ ความสบาย แตกต่างกันอย่างไร

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ

ฝึกสมาธิเพื่อให้จิตสงบและเกิดปัญญา

ศาสนาคืออะไร

ป่วยกาย ป่วยใจ หมายความว่าอย่างไร

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ (เนื้อหา)

ทำความดีเพื่ออะไร

คุณธรรม ๕ ประการ สนับสนุนความสำเร็จ

เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป หมายความว่าอย่างไร

ศีล ในพระพุทธศาสนา ๒๒๗ ข้อ ภาคภาษาไทย อ่านแล้วเข้าใจง่าย

ปัจจัย ๔ รูปธรรม และ ปัจจัย ๔ นามธรรม

มนุษย์ เป็นโรค ๔ อย่าง บ้า ใบ้ บอด หนวก

ละอายต่อบาป เกรงกลัวต่อบาปหมายความว่าอย่างไร

ระวังจิต ระวังอารมณ์ หมายความว่าอย่างไร

สิ่งที่ไม่เป็นอนิจจัง สิ่งที่ไม่เป็นทุกขัง สิ่งที่ไม่เป็นอนัตตา มีจริงหรือไม่

จิตสงบ จิตว่าง แตกต่างกันอย่างไร

อยากรู้ อยากห็น อยากเป็น อยากไป หมายความว่าอย่างไร

มืดมามืดไป และสว่างมาสว่างไป หมายความว่าอย่างไร

สิ่งที่มีมาก ทำให้น้อยลง สิ่งที่มีอยู่ทำให้หมดไป

ความเห็นแก่ตัว กับการรักตัวเอง

ท่านพบเห็นเมืองพอแล้วหรือยัง

การทำความชั่วเพราะเหตุ ๔ ประการ

รู้จด รู้จำ รู้แจ้ง หมายความว่าอย่างไร

สวดมนต์เป็นยาทา ภาวนาเป็นยากิน ฟังธรรมเป็นยาฉีด จริงหรือ

ผู้ที่ไม่แต่งงาน จะตกนรก จริงหรือไม่

มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ นิพพานสมบัติ

ก็ต้อง ก็ได้ ก็ดี หมายความว่าอย่างไร

บันใด ๘ ขั้นสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อความหลุดพ้น

งามทั้ง กาย วาจา ใจ

ผู้ที่ฝีกสมาธินาน ๆ ไม่เกิดปัญญาเพราะเหตุใด

คิดอย่างไรจึงไม่เกิดทุกข์

จิตใต้สำนึก

คุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ

ทำใจ หมายความว่าอย่างไร

ประเพณีงานศพที่ถูกต้อง... เหตุใดจึงต้องเผาศพ...

ความเบื่อของปุถุชนกับความเบื่อของพระอริยะ

พระราชดำรัส คุณธรรม ๔ ประการ(เนื้อหา)

มีสิ่งใด สิ่งนั้นก็เสื่อม

บวชเพื่ออะไร

ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วจริงหรือ

ทุกข์และวิธีปฏิบัติให้ถึงซึ่งความพ้นทุกข์

บุคคลที่หาได้ยาก ความกตัญญูกตเวที

การฝึกสมาธิเพื่อให้เห็นสิ่งต่าง ๆ ผิดหรือถูก...

ความหวัง

มืดมาสว่างไป สว่างมามืดไป หมายความว่าอย่างไร

ผู้ที่ขัดขวางการปฏิบัติธรรม มีโทษอย่างไร

แผ่นพับธรรมะ

คนเราเกิดมาแตกต่างกันเพราะเหตุใด (ตอนที่ ๓ )

๖. คำถาม ทำไมคนจึงมีคู่ครองดีชั่ว ต่างกัน  เพราะเหตุใด

 

          คำตอบ เพราะในอดีตชาติ เขาเหล่านั้น  ทั้งหญิงและชาย ประพฤติชั่ว เป็นคนเจ้าชู้ ไม่ซื่อสัตย์ นอกใจสามีหรือภรรยาของตน  กินเหล้าเมายา เล่นการพนัน จิตใจโหดร้าย ทารุณ ทรมานทั้งร่างกายและจิตใจ เอารัด  เอาเปรียบ เห็นแก่ตัว เบียดเบียนซึ่งกันและกัน  ไม่รับผิดชอบคนในครอบครัวเป็นต้น เมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ได้รับความทุกข์ทรมานมากเกิดความโกรธแค้น อาฆาต พยาบาท ปองร้าย และจองเวรกันขึ้น ไปเกิดชาติใดก็ตาม ก็จะแก้แค้นให้สมความเจ็บปวดที่ได้รับอยู่นี้  เมื่อหญิงหรือชายเหล่านั้น มาเกิดในชาตินี้ จึงมีสามี ภรรยาที่มีความประพฤติชั่ว เจ้าชู้ ไม่ซื่อสัตย์ และเป็นศัตรูกัน จะอยู่ร่วมกันอย่างไม่มีความสุข บางคู่ ทนทุกข์ทรมานไม่ได้ ก็เลิกร้างกันไป บางคู่ก็ต้องทนทุกข์ทรมาน จนกว่าจะตายจากกัน บางคู่สามี เป็นคนดี ภรรยา เป็นคนชั่ว บางคู่ สามีเป็นคนชั่ว ภรรยาเป็นคนดีทั้งสองคู่นี้ก็มีความทุกข์พอๆ กัน  บางคู่ เป็นคนดีทั้งสามีภรรยา ก็จะอยู่กันอย่างมีความสุข ตามกฎแห่งกรรมที่แต่ละคู่ได้ทำไว้ในอดีตชาติ ดังที่เราได้เห็นในสังคมปัจจุบันนี้  เพราะเขาทำมา

ถ้าผู้ใดต้องการมีสามี ภรรยาที่ดี  ในชาติหน้า จะต้องประพฤติดี  มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ประพฤติผิดครรลองคลองธรรม มีความรัก ความสงสาร ให้กับสามี ภรรยาของตน ไม่เห็นแก่ตัว ไม่โหดร้ายทารุณ มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  กับพ่อแม่และญาติพี่น้องของกันและกัน รับผิดชอบคนในครอบครัวเป็นอย่างดี    มีความเมตตา กรุณาเป็นคุณธรรมประจำใจ  ผู้ใดประพฤติได้ดังที่กล่าวมาแล้วนี้ ไปเกิดชาติหน้าก็จะมีสามี ภรรยาที่ดี จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อย่างแน่นอน  เพราะเขาทำไป

 

๗. คำถาม ทำไมบางครอบครัวมีลูกดี   บางครอบครัวมีลูกชั่ว  เพราะเหตุใด

          คำตอบ  ผู้ที่มีลูกเป็นคนชั่วเพราะในอดีตชาติ  เขาเหล่านั้น  เป็นลูกที่ดื้อรั้น ไม่เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่  ทำความเดือดร้อนให้พ่อแม่อยู่เสมอๆ ทำผิดกฎหมาย ผิดครรลองคลองธรรม พ่อแม่ต้องได้รับความทุกข์ทรมาน ระทม ขมขื่นในจิตใจตลอดเวลา จนกว่าจะตาย จากกัน เมื่อเขาเหล่านั้นเกิดมาในชาตินี้จึงมีลูกที่ไม่ดี นี่เป็นเพราะเขาได้ทำชั่วไว้กับพ่อแม่ในอดีตชาติ เกิดมาชาตินี้ จึงมีลูกไม่ดีเพราะเขา ทำมา

          ส่วนผู้ที่มีลูกเป็นคนดี เพราะในอดีตชาติ เขาเหล่านั้นเป็นลูกที่ดี ไม่ดื้อรั้นเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ครู อาจารย์ประพฤติตนเป็นคนดีทั้งต่อหน้าและลับหลัง ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม มีความกตัญญู กตเวทีต่อพ่อแม่ ครูอาจารย์ เมื่อเขาเหล่านั้น เกิดมาในชาตินี้ จึงมีลูกที่ดี นี่เป็นเพราะกรรมดีที่เขาทำไว้กับพ่อแม่ เกิดมาในชาตินี้จึงมีลูกที่ดีเพราะเขาทำมา

          ผู้ใด ต้องการมีลูกที่ดีในชาติหน้า จะต้องประพฤติตนเป็นคนดี เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ครู อาจารย์ สร้างชื่อเสียงให้พ่อ แม่ วงศ์ตระกูล ไม่ประพฤติผิดกฎหมาย  ผิดครรลองคลองธรรม และจารีตประเพณี ไปเกิดในชาติหน้าจะมีลูกที่ดี เพราะกรรมดีที่เขาเหล่านั้น  ทำไป

 

๘. คำถาม ทำไมบางคนตั้งใจเรียน แต่เรียนไม่จบ  เพราะเหตุใด

คำตอบ  คนที่เรียนไม่จบมีสาเหตุหลายประการ ประกอบด้วย

๑.เกิดมาชาตินี้เป็นคนโง่เขลา เบาปัญญา เพราะในอดีตชาติ เป็นคนชอบดื่มสุรา เสพยาเสพติดและของมึนเมา ทำให้ขาดสติ เกิดมาชาตินี้ จึงเป็นคนโง่ เป็นเหตุให้เรียนไม่จบ  เพราะเขาทำมา 

๒. เป็นเพราะอดีตชาติ เคยห้ามหรือ  กีดขวางไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดหรือหลายคน เรียนหนังสือ หรือเรียนวิชาชีพอื่นๆ เพราะหลงในความเป็นใหญ่ของตนในขณะนั้น เกิดมาชาตินี้ ถึงแม้เป็นคนฉลาด ก็เรียนไม่จบเพราะกรรมชั่วที่ขัดขวางการศึกษาของผู้อื่น ผลจึงส่งมาให้ชาตินี้เรียนไม่จบ ถึงแม้จะเกิดในตระกูลที่ฐานะร่ำรวยก็ตาม เพราะเขาทำมา   

ชาตินี้ผู้ใด ประพฤติตนเป็นคนชั่ว  ไม่เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ คบคนชั่วเป็นมิตร เป็นนักเลงผู้หญิง เป็นนักเลงการพนัน เป็นนักเลงสุรา ไม่สนใจการเรียน จึงเรียนไม่จบ เป็นความชั่วที่สร้างขึ้นในชาตินี้ ไปเกิดชาติหน้าก็เป็นคนโง่เรียนไม่จบ เพราะเขาทำไป

 

๙. คำถาม ทำไมบางคนมีที่อยู่อาศัย   บางคนไม่มีที่อยู่อาศัย เพราะเหตุใด

คำตอบ  ผู้ที่มีบ้านอยู่อย่างสุขสบาย เพราะในอดีตชาติ เขาเสียสละทรัพย์สินเงินทอง สร้างวัดวาอาราม สร้างโรงพยาบาล สร้างโรงเรียน และเสียสละให้บ้านเป็นที่พักพิง  ของผู้ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นต้น เกิดมาในชาตินี้เขาจึงมีบ้านหลายหลัง อยู่อย่างสุขสบายเพราะเขาทำมา

ส่วนผู้ที่ไม่มีบ้านเรือน  หรือที่อยู่อาศัยในชาตินี้  เพราะเหตุในอดีตชาติ เป็นผู้ที่มีกิเลสหนา ปัญญาทึบ มีความโลภ  ความโกรธ  ความหลงมาก ถึงแม้จะมีทรัพย์สินเงินทองมากมาย ก็ยังมีความโลภ ต้องการให้ได้มากขึ้นไม่มีที่สิ้นสุด ไม่คิดที่จะแบ่งปันทรัพย์สินที่มีอยู่ ช่วยเหลือผู้อื่น หรือสร้างวัดวา อาราม โรงเรียน โรงพยาบาล หรือสาธารณประโยชน์อื่นๆ มีแต่ความตระหนี่ถี่เหนียว เกิดมาชาตินี้เขาจึงเป็นคนยากจน ไม่มีที่อยู่อาศัย  เพราะเขาทำมา

ผู้ใดต้องการมีบ้านอยู่อย่างสุขสบายในชาติหน้า ขอให้ท่านจงสละแบ่งปันทรัพย์สินที่มีอยู่ สร้างสาธารณประโยชน์ดังที่กล่าวมาแล้ว มีทรัพย์น้อยก็แบ่งปันให้น้อยตามกำลัง ไม่ทำให้ตนเองเดือดร้อน ผู้ใดมีทรัพย์มากก็แบ่งปันให้มาก ให้อย่างเต็มใจ และบริสุทธิ์ใจ ไม่หวังสิ่งตอบแทนแต่อย่างใด เพียงขอให้สิ่งที่บริจาคไปแล้วนั้น เกิดประโยชน์กับผู้รับก็พอใจแล้ว ผู้ใดบริจาคทรัพย์สร้างสาธารณประโยชน์น้อย ก็มีที่อยู่น้อย  ผู้ใด บริจาคทรัพย์สร้างสาธารณประโยชน์มาก ก็จะมีที่อยู่มาก อยู่อย่างสุขสบาย ไปเกิดชาติหน้าก็จะมีที่อยู่อาศัยส่วนจะมีมากหรือมีน้อย ก็ตามแต่กำลังทรัพย์ที่ตนบริจาค เพราะเขาทำไป

       

view

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

view