http://www.porjarearntum.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

สถิติ

เปิดเว็บ05/04/2009
อัพเดท06/09/2022
ผู้เข้าชม698,068
เปิดเพจ947,958

บริการ

หน้าแรก
บทความ
เว็บบอร์ด
รวมรูปภาพ
ติดต่อเรา

บทกลอนธรรมะ

จูงมือลูกเดิน

ระลึกได้และรู้ตัวหมายความว่าอย่างไร

รัตนะ ๓ หมายความว่าอย่างไร

อันตรายของภิกษุ สามเณร ผู้บวชใหม่ ๔ อย่าง

ความจริงอันประเสริฐที่ควรรู้ ๔ ประการ

ธรรมะอันทำให้งาม มี ๒ ประการ

ธรรมคุ้มครองโลก

เสียงเทศน์ทำใหม่ล่าสุด

วงล้อแห่งพระธรรมที่นำไปสู่ความเจริญ ๔ อย่าง

ทุจริต ๓ หมายความว่าอย่างไร

สุจริต ๓ หมายความว่าอย่างไร

วิธีที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ๓ ประการ หมายความว่าอย่างไร

คุณของรัตนะ ๓ หมายความว่าอย่างไร

ท่านเป็นมนุษย์ปุถุชนประเภทใด

มูลเหตุของความโง่เขลา

มูลเหตุของความฉลาด

ท่านรู้จักตนเองว่ามีกิเลสหรือไม่ ต้องพิจารณาอย่างไร

ท่านรู้จักมนุษย์ ๔ ประเภทหรือยัง ?

คิดดี พูดดี ทำดี

ความสุข ความทุกข์ ความสบาย แตกต่างกันอย่างไร

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ

ฝึกสมาธิเพื่อให้จิตสงบและเกิดปัญญา

ศาสนาคืออะไร

ป่วยกาย ป่วยใจ หมายความว่าอย่างไร

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ (เนื้อหา)

ทำความดีเพื่ออะไร

คุณธรรม ๕ ประการ สนับสนุนความสำเร็จ

เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป หมายความว่าอย่างไร

ศีล ในพระพุทธศาสนา ๒๒๗ ข้อ ภาคภาษาไทย อ่านแล้วเข้าใจง่าย

ปัจจัย ๔ รูปธรรม และ ปัจจัย ๔ นามธรรม

มนุษย์ เป็นโรค ๔ อย่าง บ้า ใบ้ บอด หนวก

ละอายต่อบาป เกรงกลัวต่อบาปหมายความว่าอย่างไร

ระวังจิต ระวังอารมณ์ หมายความว่าอย่างไร

สิ่งที่ไม่เป็นอนิจจัง สิ่งที่ไม่เป็นทุกขัง สิ่งที่ไม่เป็นอนัตตา มีจริงหรือไม่

จิตสงบ จิตว่าง แตกต่างกันอย่างไร

อยากรู้ อยากห็น อยากเป็น อยากไป หมายความว่าอย่างไร

มืดมามืดไป และสว่างมาสว่างไป หมายความว่าอย่างไร

สิ่งที่มีมาก ทำให้น้อยลง สิ่งที่มีอยู่ทำให้หมดไป

ความเห็นแก่ตัว กับการรักตัวเอง

ท่านพบเห็นเมืองพอแล้วหรือยัง

การทำความชั่วเพราะเหตุ ๔ ประการ

รู้จด รู้จำ รู้แจ้ง หมายความว่าอย่างไร

สวดมนต์เป็นยาทา ภาวนาเป็นยากิน ฟังธรรมเป็นยาฉีด จริงหรือ

ผู้ที่ไม่แต่งงาน จะตกนรก จริงหรือไม่

มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ นิพพานสมบัติ

ก็ต้อง ก็ได้ ก็ดี หมายความว่าอย่างไร

บันใด ๘ ขั้นสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อความหลุดพ้น

งามทั้ง กาย วาจา ใจ

ผู้ที่ฝีกสมาธินาน ๆ ไม่เกิดปัญญาเพราะเหตุใด

คิดอย่างไรจึงไม่เกิดทุกข์

จิตใต้สำนึก

คุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ

ทำใจ หมายความว่าอย่างไร

ประเพณีงานศพที่ถูกต้อง... เหตุใดจึงต้องเผาศพ...

ความเบื่อของปุถุชนกับความเบื่อของพระอริยะ

พระราชดำรัส คุณธรรม ๔ ประการ(เนื้อหา)

มีสิ่งใด สิ่งนั้นก็เสื่อม

บวชเพื่ออะไร

ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วจริงหรือ

ทุกข์และวิธีปฏิบัติให้ถึงซึ่งความพ้นทุกข์

บุคคลที่หาได้ยาก ความกตัญญูกตเวที

การฝึกสมาธิเพื่อให้เห็นสิ่งต่าง ๆ ผิดหรือถูก...

ความหวัง

มืดมาสว่างไป สว่างมามืดไป หมายความว่าอย่างไร

ผู้ที่ขัดขวางการปฏิบัติธรรม มีโทษอย่างไร

แผ่นพับธรรมะ

ทำใจ หมายความว่าอย่างไร

ทำใจ  หมายความว่าอย่างไร 


(คลิกเพื่อดูแบบ PDF)


คำว่า ทำใจ ที่คนทั่วไปพูดกันอยู่เสมอ ๆ หมายความว่าอย่างไร  

ทำใจ  หมายความว่า  การยอมรับสภาพความเป็นจริง ที่เกิดขึ้นกับตนเอง  เมื่อเราต้องสูญเสียสิ่งต่าง ๆ อันเป็นที่รักใคร่ พอใจ ทั้งหลายทั้งปวง  เช่น อาจเป็น บุตร สามี ภรรยา พ่อแม่ ญาติพี่น้อง หรือคนในครอบครัว ตายจากเราไป  ผู้คนที่เป็นญาติพี่น้อง ก็จะเกิดความทุกข์  ความโศกเศร้าเสียใจมากเป็นเวลานาน  

การที่จะทำใจให้หายจากความทุกข์ ความโศกเศร้าเสียใจได้  ก็ต่อเมื่อผู้นั้นต้องมีสติปัญญาดี  เข้าใจในความเป็นจริง  ดังคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ได้ตรัสสอนไว้ว่า  ทุกคนเกิดมาต้องเจ็บ ต้องตายด้วยกันทุกคน  แม้แต่ตัวเรา  ไม่ว่าสิ่งใด ๆ ที่เกิดขึ้นมาแล้วในโลกนี้ ย่อมเกิดขึ้น  ตั้งอยู่  แล้วดับไป  เพราะเป็นธรรมชาติที่เป็นจริงของโลกนี้  ที่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอาศัยอยู่ 

เพราะฉะนั้น เราต้องทำใจ  คือยอมรับความเป็นจริง  ว่าความตายเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย  ไม่มีใครหนีพ้นแม้แต่คนเดียว  หากผู้ใดพิจารณาไตร่ตรองได้ดังที่กล่าวมาแล้วนี้  ความทุกข์ ความโศกเศร้าเสียใจก็จะคลายลง  ถ้าพิจารณาอยู่เนือง ๆ ความทุกข์ที่มีอยู่ก็จะหมดไปในที่สุด  นี้คือ ผู้ที่คิดได้ ปลงตก  หรือที่เรียกว่า  ทำใจได้  

ถ้าหากผู้ใด  ขาดสติปัญญา คิดไม่ได้ ปลงไม่ตก ก็จะเป็นทุกข์ มีความโศกเศร้าเสียใจ เป็นเวลานาน ๆ หรืออาจจะตลอดชีวิต  บางคนอาจจะเสียสติ สัมปชัญญะ เป็นบ้าไปเลยก็ได้  นี้คือผู้ที่ไม่มีสติปัญญา  หรือที่เรียกว่า ทำใจไม่ได้ ดังที่เกิดขึ้นแล้วกับมนุษย์ทั่วไปในโลกนี้ 

       อีกตัวอย่างหนึ่ง เมื่อเราต้องสูญเสียทรัพย์สมบัติเงินทอง  จะมากหรือน้อยก็ตาม  เราก็จะรู้สึกเป็นทุกข์  โศกเศร้าเสียใจมากเช่นเดียวกัน  เราต้องทำใจยอมรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้น โดยนำพระธรรมคำสอน  ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสสอนไว้ว่า  อนิจจัง  ทุกขัง อนัตตา” มาพิจารณา 

วิธีพิจารณา อนิจจัง คือความไม่เที่ยงของสิ่งต่าง ๆ ในโลกนี้ ไม่ว่าสิ่งใด ๆ ต้องเปลี่ยนแปลงไปตาม  กาลเวลาและสภาพความเป็นจริง  ไม่มีอะไรจะเที่ยงแท้แน่นอน

วิธีพิจาณา ทุกขัง  คือความทุกข์ที่เราไปยึดมั่นถือมั่นว่า  ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ ถ้าเป็นของเราคงจะทำให้เรามีความสุข  แท้ที่จริงแล้ว เรามีความสุขกับสิ่งใ ด ๆ   เราก็จะมีความทุกข์กับสิ่งนั้น ๆ  เช่นเรามีทรัพย์สมบัติเงินทอง  บ้าน  รถยนต์ และเครื่องอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ก็อยากได้เพิ่มมากขึ้นอีก  ทำให้เป็นทุกข์เพราะกลัวทรัพย์สมบัติเงินทองเหล่านั้น  จะสูญหายจากเราไป  แล้วยังเป็นทุกข์ต่อไปอีก  เพราะกลัวว่าจะถูกจี้ ปล้น หลอกลวง  เอาทรัพย์สมบัติของเราไป  นี้คือ  ความทุกข์ที่เกิดจากเรามีทรัพย์สมบัติต่าง ๆ

วิธีพิจารณา อนัตตา  การพิจารณาไตร่ตรองหาเหตุผลว่า  อนัตตา  คือความสูญสลาย ไร้ตัวตน  ให้เห็นเป็นความจริงว่า  ทุกอย่างในโลกนี้  ต้องสูญสลายหมดสิ้นไป  ตามกาลเวลาแม้แต่ตัวเรา ไม่มีอะไรจะจีรังยั่งยืน ถาวรตลอดไปเลย 

พิจารณาให้เห็นว่าสิ่งต่าง ๆ ในโลกนี้ไม่ใช่ของเราและไม่ใช่ของใคร  เมื่อทุกคนตายไปแล้ว  เอาอะไรติดตัวตามตนไปไม่ได้เลยแม้แต่อย่างเดียว นอกจากกรรมดี กรรมชั่วเท่านั้น  ถ้าผู้ใดพิจารณาได้  ดังที่ได้กล่าวมาทั้งสามประการนี้  คือ อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  ความทุกข์  ความโศกเศร้า  เสียใจ ทั้งหลายที่มีอยู่ก็จะหมดไปในที่สุด  นี้คือผู้ที่มีสติปัญญาดี  คิดได้  ปลงตก หรือที่เรียกว่า ทำใจได้

ส่วนผู้ที่ไม่มีสติปัญญา  คิดไม่ได้ ปลงไม่ตก  เมื่อมีการสูญเสียทรัพย์สินเงินทองและสมบัติอื่น ๆ ก็จะเป็นทุกข์ โศกเศร้าเสียใจ  เป็นเวลานาน อาจเสียสติสัมปชัญญะ เป็นบ้า หรือตรอมใจตายก็เป็นได้  เรียกว่าผู้ที่  ทำใจไม่ได้  นี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่ง  ยังมีอีกมากมายที่ท่านจะใช้ปัญญาพิจารณา  ให้เห็นเป็นความจริงแล้วยอมรับ  ความทุกข์และความโศกเศร้าเสียใจก็จะไม่เกิดขึ้นกับท่านอีกต่อไป

ส่วนผู้ที่ได้รับความสุข  ความพอใจ  เมื่อได้ทรัพย์สมบัติต่าง ๆ ก็จะเกิดความปิติยินดี  ดีอกดีใจ  จัดงานฉลองกันใหญ่โต  เช่น ได้สามี  ภรรยา  ได้ลูก และได้ลาภ ได้ยศ เป็นต้น ก็ต้องพิจารณาให้เห็นเป็นความจริงเสียก่อนว่า  สิ่งต่าง ๆ ที่ได้มานี้  เป็นของ  นอกกาย ที่มนุษย์สมมุติขึ้น  ว่ามีค่ามีประโยชน์ มากมาย  แต่สิ่งต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมาแล้ว  ก็ต้องมีอันพลัดพรากจากเราไปทั้งหมดทั้งสิ้น  ทุกคนควรทำใจยอมรับความเป็นจริง  ที่จะเกิดขึ้นกับเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้   เมื่อคิดได้ ปลงตกแล้ว ก็จะคลายความยึดมั่นถือมั่นลง  จะไม่ลุ่มหลงมัวเมาในสิ่งนั้น ๆ เมื่อได้สิ่งใดมา  ก็จะไม่ดีอกดีใจจนเกินไป  หรือเมื่อเสียสิ่งใด ๆ ไป  ก็จะไม่เสียอกเสียใจมากเกินไป  นี้คือผู้ที่มีสติปัญญาดี  เข้าใจในสัจธรรม  ในความเป็นจริงที่สามารถพิสูจน์ได้  ดังคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้า ที่ว่า  ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้  เกิดขึ้น  ตั้งอยู่  แล้วดับไป  เพราะเป็น  อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  ทั้งสิ้น

 

 

 

บรรณานุกรม

 

๑)  นวโกวาท  ( ฉบับประชาชน )  สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณ   วโรรส  โรงพิมพ์  มหามกุฏราชวิทยาลัย  หน้า วัดบวรนิเวศน์วิหาร  กรุงเทพฯ             

พลอากาศเอก  หะริน  หงสกุล  ผู้พิมพ์      ผู้โฆษณา  พ.ศ. ๒๕๔๓

๒)  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. ๒๕๔๒  จัดพิมพ์โดย  บริษัท       นานมีบู๊คส์  พับลิเคชั่นส์  จำกัด  ๙๔๗ / ๑๕๘-๑๕๙  หมู่  ๑๒ ถนน บางนา-ตราด เขต     บางนา แขวงบางนา  กรุงเทพฯ (๑๐๒๖๐)  พ.ศ. ๒๕๔๖

๓)  หนังสือบูรณาการแผนใหม่  นักธรรมชั้นตรี  เรียบเรียงโดย  คณาจารย์สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง  เพียรเพื่อพุทธศาสน์ สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง  ๖๗๙/๗๑-๗๔ ถนนประชาอุทิศ  ซอย ๔๕  เขตทุ่งครุ   กรุงเทพฯ  (๑๐๑๔๐)  พ.ศ. ๒๕๔๖

view

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

view