http://www.porjarearntum.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

สถิติ

เปิดเว็บ05/04/2009
อัพเดท06/09/2022
ผู้เข้าชม689,403
เปิดเพจ938,228

บริการ

หน้าแรก
บทความ
เว็บบอร์ด
รวมรูปภาพ
ติดต่อเรา

บทกลอนธรรมะ

จูงมือลูกเดิน

ระลึกได้และรู้ตัวหมายความว่าอย่างไร

รัตนะ ๓ หมายความว่าอย่างไร

อันตรายของภิกษุ สามเณร ผู้บวชใหม่ ๔ อย่าง

ความจริงอันประเสริฐที่ควรรู้ ๔ ประการ

ธรรมะอันทำให้งาม มี ๒ ประการ

ธรรมคุ้มครองโลก

เสียงเทศน์ทำใหม่ล่าสุด

วงล้อแห่งพระธรรมที่นำไปสู่ความเจริญ ๔ อย่าง

ทุจริต ๓ หมายความว่าอย่างไร

สุจริต ๓ หมายความว่าอย่างไร

วิธีที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ๓ ประการ หมายความว่าอย่างไร

คุณของรัตนะ ๓ หมายความว่าอย่างไร

ท่านเป็นมนุษย์ปุถุชนประเภทใด

มูลเหตุของความโง่เขลา

มูลเหตุของความฉลาด

ท่านรู้จักตนเองว่ามีกิเลสหรือไม่ ต้องพิจารณาอย่างไร

ท่านรู้จักมนุษย์ ๔ ประเภทหรือยัง ?

คิดดี พูดดี ทำดี

ความสุข ความทุกข์ ความสบาย แตกต่างกันอย่างไร

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ

ฝึกสมาธิเพื่อให้จิตสงบและเกิดปัญญา

ศาสนาคืออะไร

ป่วยกาย ป่วยใจ หมายความว่าอย่างไร

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ (เนื้อหา)

ทำความดีเพื่ออะไร

คุณธรรม ๕ ประการ สนับสนุนความสำเร็จ

เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป หมายความว่าอย่างไร

ศีล ในพระพุทธศาสนา ๒๒๗ ข้อ ภาคภาษาไทย อ่านแล้วเข้าใจง่าย

ปัจจัย ๔ รูปธรรม และ ปัจจัย ๔ นามธรรม

มนุษย์ เป็นโรค ๔ อย่าง บ้า ใบ้ บอด หนวก

ละอายต่อบาป เกรงกลัวต่อบาปหมายความว่าอย่างไร

ระวังจิต ระวังอารมณ์ หมายความว่าอย่างไร

สิ่งที่ไม่เป็นอนิจจัง สิ่งที่ไม่เป็นทุกขัง สิ่งที่ไม่เป็นอนัตตา มีจริงหรือไม่

จิตสงบ จิตว่าง แตกต่างกันอย่างไร

อยากรู้ อยากห็น อยากเป็น อยากไป หมายความว่าอย่างไร

มืดมามืดไป และสว่างมาสว่างไป หมายความว่าอย่างไร

สิ่งที่มีมาก ทำให้น้อยลง สิ่งที่มีอยู่ทำให้หมดไป

ความเห็นแก่ตัว กับการรักตัวเอง

ท่านพบเห็นเมืองพอแล้วหรือยัง

การทำความชั่วเพราะเหตุ ๔ ประการ

รู้จด รู้จำ รู้แจ้ง หมายความว่าอย่างไร

สวดมนต์เป็นยาทา ภาวนาเป็นยากิน ฟังธรรมเป็นยาฉีด จริงหรือ

ผู้ที่ไม่แต่งงาน จะตกนรก จริงหรือไม่

มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ นิพพานสมบัติ

ก็ต้อง ก็ได้ ก็ดี หมายความว่าอย่างไร

บันใด ๘ ขั้นสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อความหลุดพ้น

งามทั้ง กาย วาจา ใจ

ผู้ที่ฝีกสมาธินาน ๆ ไม่เกิดปัญญาเพราะเหตุใด

คิดอย่างไรจึงไม่เกิดทุกข์

จิตใต้สำนึก

คุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ

ทำใจ หมายความว่าอย่างไร

ประเพณีงานศพที่ถูกต้อง... เหตุใดจึงต้องเผาศพ...

ความเบื่อของปุถุชนกับความเบื่อของพระอริยะ

พระราชดำรัส คุณธรรม ๔ ประการ(เนื้อหา)

มีสิ่งใด สิ่งนั้นก็เสื่อม

บวชเพื่ออะไร

ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วจริงหรือ

ทุกข์และวิธีปฏิบัติให้ถึงซึ่งความพ้นทุกข์

บุคคลที่หาได้ยาก ความกตัญญูกตเวที

การฝึกสมาธิเพื่อให้เห็นสิ่งต่าง ๆ ผิดหรือถูก...

ความหวัง

มืดมาสว่างไป สว่างมามืดไป หมายความว่าอย่างไร

ผู้ที่ขัดขวางการปฏิบัติธรรม มีโทษอย่างไร

แผ่นพับธรรมะ

ทำความดีเพื่ออะไร

ทำความดี เพื่ออะไร

 

       การทำความดี เพื่อให้ความดีเกิดขึ้นกับตัวเรา ไม่ใช่ทำความดีเพื่อให้คนอื่นว่าเราเป็นคนดี  เป็นต้นว่า เราทำความดีคนอื่นจะว่าเราเป็นคนชั่วก็ไม่ได้  ถ้าเราทำความชั่วคนอื่นว่าเราเป็นคนดี เราก็เป็นคนดีไม่ได้ เช่นเดียวกัน เราจะเป็นคนดีได้ก็ต่อเมื่อ คิดดี พูดดี ทำดี  เท่านั้น

            คิดดี การที่เราคิดจะบริจาคทรัพย์สินเงินทอง เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นที่ตกทุกข์ได้ยาก เราคิดจะนำศีลมารักษากาย วาจา หรือคิดจะเจริญสมาธิเพื่อให้จิตสงบ ซึ่งความคิดเช่นนี้ เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ทำให้เกิดความสบายใจ ถือว่าเป็น ความคิดที่ดี

            พูดดี ถ้าเราพูดแนะนำชักชวนให้ผู้อื่น ละชั่วประพฤติดี เช่นแนะนำให้บริจาคทรัพย์สินเงินทอง เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นที่ตกทุกข์ได้ยาก ชักชวนให้นำศีลมารักษากาย วาจา ให้สะอาดปราศจากความชั่ว ชักชวนให้เจริญสมาธิกรรมฐานเพื่อให้จิตสงบ ซึ่งคำพูดเช่นนี้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น ถือได้ว่าเป็น การพูดดี

            ทำดี การทำความดีทางกาย เช่นนำจตุปัจจัยไทยทาน ถวายแด่พระภิกษุ สามเณร หรือนำทรัพย์สินเงินทองบริจาคแก่ผู้ที่ด้อยโอกาส  ผู้ยากจน การไปวัดเพื่อปฏิบัติธรรมนำศีลมารักษากาย วาจา นำกายไปเจริญสมาธิกรรมฐาน หรือนำกายไปช่วยเหลือสาธารณประโยชน์อื่น ๆ ถือว่าเป็นการทำความดีทางกาย วาจา ใจ เพื่อให้ตัวเราเป็นคนดี ซึ่งการกระทำดังกล่าวมาแล้ว เรียกว่า คิดดี พูดดี ทำดี แม้คนอื่นจะว่าเราเป็นคนชั่ว เราก็เป็นคนชั่วไม่ได้

เพราะฉะนั้น การทำความดีเพื่อ ให้เราเป็นคนดี  เราจะชั่วหรือจะดีขึ้นอยู่กับการกระทำของเรา ไม่ได้ขึ้นอยู่กับวาจาของผู้อื่น ดังพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอนไว้ว่า ไม่ให้ยึดติดในคำสรรเสริญ หรือนินทา ให้เชื่อด้วยเหตุด้วยผล

 

 

 

 

บรรณานุกรม

 

๑)  นวโกวาท  ( ฉบับประชาชน )  สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณ   วโรรส  โรงพิมพ์  มหามกุฏราชวิทยาลัย  หน้าวัดบวรนิเวศน์วิหาร  กรุงเทพฯพลอากาศเอกหะริน หงสกุล  ผู้พิมพ์      ผู้โฆษณา  .. ๒๕๔๓

๒)  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. ๒๕๔๒  จัดพิมพ์โดย  บริษัท       นานมีบู๊คส์  พับลิเคชั่นส์  จำกัด  ๙๔๗ / ๑๕๘-๑๕๙  หมู่  ๑๒ ถนน บางนา-ตราด เขต     บางนา แขวงบางนา  กรุงเทพฯ (๑๐๒๖๐)  พ.ศ. ๒๕๔๖

๓)  หนังสือบูรณาการแผนใหม่  นักธรรมชั้นตรี  เรียบเรียงโดย  คณาจารย์สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง  เพียรเพื่อพุทธศาสน์ สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง  ๖๗๙/๗๑-๗๔ ถนนประชาอุทิศ  ซอย ๔๕  เขตทุ่งครุ   กรุงเทพฯ  (๑๐๑๔๐)  พ.ศ. ๒๕๔๖

 

view

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

view