http://www.porjarearntum.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

สถิติ

เปิดเว็บ05/04/2009
อัพเดท06/09/2022
ผู้เข้าชม698,026
เปิดเพจ947,881

บริการ

หน้าแรก
บทความ
เว็บบอร์ด
รวมรูปภาพ
ติดต่อเรา

บทกลอนธรรมะ

จูงมือลูกเดิน

ระลึกได้และรู้ตัวหมายความว่าอย่างไร

รัตนะ ๓ หมายความว่าอย่างไร

อันตรายของภิกษุ สามเณร ผู้บวชใหม่ ๔ อย่าง

ความจริงอันประเสริฐที่ควรรู้ ๔ ประการ

ธรรมะอันทำให้งาม มี ๒ ประการ

ธรรมคุ้มครองโลก

เสียงเทศน์ทำใหม่ล่าสุด

วงล้อแห่งพระธรรมที่นำไปสู่ความเจริญ ๔ อย่าง

ทุจริต ๓ หมายความว่าอย่างไร

สุจริต ๓ หมายความว่าอย่างไร

วิธีที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ๓ ประการ หมายความว่าอย่างไร

คุณของรัตนะ ๓ หมายความว่าอย่างไร

ท่านเป็นมนุษย์ปุถุชนประเภทใด

มูลเหตุของความโง่เขลา

มูลเหตุของความฉลาด

ท่านรู้จักตนเองว่ามีกิเลสหรือไม่ ต้องพิจารณาอย่างไร

ท่านรู้จักมนุษย์ ๔ ประเภทหรือยัง ?

คิดดี พูดดี ทำดี

ความสุข ความทุกข์ ความสบาย แตกต่างกันอย่างไร

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ

ฝึกสมาธิเพื่อให้จิตสงบและเกิดปัญญา

ศาสนาคืออะไร

ป่วยกาย ป่วยใจ หมายความว่าอย่างไร

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ (เนื้อหา)

ทำความดีเพื่ออะไร

คุณธรรม ๕ ประการ สนับสนุนความสำเร็จ

เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป หมายความว่าอย่างไร

ศีล ในพระพุทธศาสนา ๒๒๗ ข้อ ภาคภาษาไทย อ่านแล้วเข้าใจง่าย

ปัจจัย ๔ รูปธรรม และ ปัจจัย ๔ นามธรรม

มนุษย์ เป็นโรค ๔ อย่าง บ้า ใบ้ บอด หนวก

ละอายต่อบาป เกรงกลัวต่อบาปหมายความว่าอย่างไร

ระวังจิต ระวังอารมณ์ หมายความว่าอย่างไร

สิ่งที่ไม่เป็นอนิจจัง สิ่งที่ไม่เป็นทุกขัง สิ่งที่ไม่เป็นอนัตตา มีจริงหรือไม่

จิตสงบ จิตว่าง แตกต่างกันอย่างไร

อยากรู้ อยากห็น อยากเป็น อยากไป หมายความว่าอย่างไร

มืดมามืดไป และสว่างมาสว่างไป หมายความว่าอย่างไร

สิ่งที่มีมาก ทำให้น้อยลง สิ่งที่มีอยู่ทำให้หมดไป

ความเห็นแก่ตัว กับการรักตัวเอง

ท่านพบเห็นเมืองพอแล้วหรือยัง

การทำความชั่วเพราะเหตุ ๔ ประการ

รู้จด รู้จำ รู้แจ้ง หมายความว่าอย่างไร

สวดมนต์เป็นยาทา ภาวนาเป็นยากิน ฟังธรรมเป็นยาฉีด จริงหรือ

ผู้ที่ไม่แต่งงาน จะตกนรก จริงหรือไม่

มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ นิพพานสมบัติ

ก็ต้อง ก็ได้ ก็ดี หมายความว่าอย่างไร

บันใด ๘ ขั้นสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อความหลุดพ้น

งามทั้ง กาย วาจา ใจ

ผู้ที่ฝีกสมาธินาน ๆ ไม่เกิดปัญญาเพราะเหตุใด

คิดอย่างไรจึงไม่เกิดทุกข์

จิตใต้สำนึก

คุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ

ทำใจ หมายความว่าอย่างไร

ประเพณีงานศพที่ถูกต้อง... เหตุใดจึงต้องเผาศพ...

ความเบื่อของปุถุชนกับความเบื่อของพระอริยะ

พระราชดำรัส คุณธรรม ๔ ประการ(เนื้อหา)

มีสิ่งใด สิ่งนั้นก็เสื่อม

บวชเพื่ออะไร

ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วจริงหรือ

ทุกข์และวิธีปฏิบัติให้ถึงซึ่งความพ้นทุกข์

บุคคลที่หาได้ยาก ความกตัญญูกตเวที

การฝึกสมาธิเพื่อให้เห็นสิ่งต่าง ๆ ผิดหรือถูก...

ความหวัง

มืดมาสว่างไป สว่างมามืดไป หมายความว่าอย่างไร

ผู้ที่ขัดขวางการปฏิบัติธรรม มีโทษอย่างไร

แผ่นพับธรรมะ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ

จูงมือลูกเดิน

คำสอนที่สามารถพิสูจน์ได้

คุณลักษณะอันพึงประสงค์      ประการ

  โดย  ป. เจริญธรรม

 

พิมพ์ครั้งที่      วันที่      กุมภาพันธ์   ๒๕๕๓    

จำนวน  .................. เล่ม

สงวนลิขสิทธิ์ ตาม    พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์  พ.ศ. ๒๕๔๖

อนุญาตให้นำไปเผยแผ่ได้ฟรี ห้ามแก้ไข ห้ามซื้อขาย หรือห้ามนำไปเพื่อการค้า

พิสูจน์อักษร  โดย  คณะ  ป. เจริญธรรม

 

 

จัดทำ และเรียบเรียงโดย   

คณะ ป.เจริญธรรม

๑๒๙ หมู่ที่    ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง

จังหวัดขอนแก่น  ๔๐๐๐๐

 

โทรศัพท์ ๐-๔๓๔๖-๖๔๕๒   , ๐๘-๕๘๕๓-๙๔๓๓

เว็บไซต์  ธรรมะ โดย ป. เจริญธรรม

           

 

 

คำนำ

 

            หนังสือ จูงมือลูกเดิน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ๘ ประการ     เป็นหนังสือเสริมความรู้  สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียน  ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น  ในสังคมได้อย่างมีความสุข โรงเรียนหรือสถานศึกษาสามารถนำเอาคุณลักษณะอันพึงประสงค์    ประการ  มาพัฒนานักเรียนตลอดปีการศึกษา  ทั้งครูผู้สอนสามารถดำเนินการวัดและประเมินผล  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในชั้นเรียนได้

ดังนั้น  คณะ ป. เจริญธรรม  จึงได้จัดทำหนังสือ จูงมือลูกเดิน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ๘ ประการ ขึ้น  โดยได้นำพระธรรม  คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  มาประกอบ  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้  และสามารถนำไปประพฤติปฏิบัติตามได้    

            คณะ ป.เจริญธรรม 

 

๑.   แม่ชี  ประยงค์       ธัมวงศานุกูล                ประธานคณะ ป. เจริญธรรม

๒.  อาจารย์ สำเภา       เติมศักดิ์                       ข้าราชการบำนาญ ระดับ ๗  อดีตผู้ช่วย

                                                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่ม  อำเภอเมือง

จังหวัดขอนแก่น

๓. อาจารย์  ชื่นจิต       ดลโสภณ                      ข้าราชการบำนาญ อดีตอาจารย์    ระดับ ๗ 

                                                                                                 โรงเรียนสนามบิน อำเภอเมือง 

                                                                                     จังหวัดขอนแก่น        

๔. นาย  บุญธรรม        อิ่มนาง                         ข้าราชการบำนาญระดับ   

                                                                        มหาวิทยาลัยขอนแก่น

๕. พ.ต.ท. พรเทพ       บูชาอินทร์                   สารวัตรป้องกันปราบปราม  สถานี

                                                                         ตำรวจภูธรโนนศิลา   อำเภอโนนศิลา 

                                                                         จังหวัดขอนแก่น

๖. นาย สมชาย             เติมศักดิ์                       ข้าราชการระดับ    มหาวิทยาลัยขอนแก่น

๗. นางสาว กัญญานัฏฐ์   เติมศักดิ์                   ผู้จัดการ บริษัท  บีเอ็มแทรเวิล  บัดดี้ 

อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น

            ๘. คุณ ศิวะรัตนากร    เฟื่องแก้ว                     หมู่บ้านนันทวัน  แขวงแสมดำ

                                                                                     เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพฯ   

 

คณะ ป. เจริญธรรม  จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา  ครู อาจารย์  ตลอดจนพุทธศาสนิกชน และประชาชนทั่วไป  ผู้สนใจใคร่รู้   ได้ศึกษาแล้ว นำไปประพฤติปฏิบัติตาม   จนเกิดคุณธรรมและปัญญาเพิ่มขึ้น  เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น รวมทั้งสังคม   ประเทศชาติบ้านเมืองสืบต่อไป  และขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วม  ในการจัดทำไว้     โอกาสนี้

                                                                              

                                                               แม่ชี  ประยงค์   ธัมวงศานุกูล

ประธาน  คณะ ป. เจริญธรรม

วันที่        กุมภาพันธ์     ๒๕๕๓

 

 

สารบัญ

 

 

เรื่อง   คุณลักษณะอันพึงประสงค์      ประการ          หน้า

 

๑.         รักชาติ  ศาสน์   กษัตริย์                                                          

๒.        ซื่อสัตย์สุจริต                                                                          

๓.        บทกลอน มีสัจจะ  มีความเป็นธรรม  ไม่มีอคติ                        ๑๐                               

๔.        มีวินัย                                                                                      ๑๑       

๕.        บทกลอนทุจริต                                                                     ๑๓

๖.         ใฝ่เรียนรู้                                                                                  ๑๔      

๗.        บทกลอนอิทธิบาท                                                                ๑๕

๘.        อยู่อย่างพอเพียง                                                                      ๑๖

๙.         มุ่งมั่นในการทำงาน                                                                 ๑๙

๑๐.       รักความเป็นไทย                                                                      ๒๒

๑๑.       มีจิตสาธารณะ                                                                         ๒๔

๑๒.      บทกลอนพรหมวิหาร                                                           ๒๙

๑๓.      บรรณานุกรม                                                                           ๓๐


 

view

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

view