http://www.porjarearntum.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

สถิติ

เปิดเว็บ05/04/2009
อัพเดท06/09/2022
ผู้เข้าชม689,399
เปิดเพจ938,224

บริการ

หน้าแรก
บทความ
เว็บบอร์ด
รวมรูปภาพ
ติดต่อเรา

บทกลอนธรรมะ

จูงมือลูกเดิน

ระลึกได้และรู้ตัวหมายความว่าอย่างไร

รัตนะ ๓ หมายความว่าอย่างไร

อันตรายของภิกษุ สามเณร ผู้บวชใหม่ ๔ อย่าง

ความจริงอันประเสริฐที่ควรรู้ ๔ ประการ

ธรรมะอันทำให้งาม มี ๒ ประการ

ธรรมคุ้มครองโลก

เสียงเทศน์ทำใหม่ล่าสุด

วงล้อแห่งพระธรรมที่นำไปสู่ความเจริญ ๔ อย่าง

ทุจริต ๓ หมายความว่าอย่างไร

สุจริต ๓ หมายความว่าอย่างไร

วิธีที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ๓ ประการ หมายความว่าอย่างไร

คุณของรัตนะ ๓ หมายความว่าอย่างไร

ท่านเป็นมนุษย์ปุถุชนประเภทใด

มูลเหตุของความโง่เขลา

มูลเหตุของความฉลาด

ท่านรู้จักตนเองว่ามีกิเลสหรือไม่ ต้องพิจารณาอย่างไร

ท่านรู้จักมนุษย์ ๔ ประเภทหรือยัง ?

คิดดี พูดดี ทำดี

ความสุข ความทุกข์ ความสบาย แตกต่างกันอย่างไร

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ

ฝึกสมาธิเพื่อให้จิตสงบและเกิดปัญญา

ศาสนาคืออะไร

ป่วยกาย ป่วยใจ หมายความว่าอย่างไร

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ (เนื้อหา)

ทำความดีเพื่ออะไร

คุณธรรม ๕ ประการ สนับสนุนความสำเร็จ

เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป หมายความว่าอย่างไร

ศีล ในพระพุทธศาสนา ๒๒๗ ข้อ ภาคภาษาไทย อ่านแล้วเข้าใจง่าย

ปัจจัย ๔ รูปธรรม และ ปัจจัย ๔ นามธรรม

มนุษย์ เป็นโรค ๔ อย่าง บ้า ใบ้ บอด หนวก

ละอายต่อบาป เกรงกลัวต่อบาปหมายความว่าอย่างไร

ระวังจิต ระวังอารมณ์ หมายความว่าอย่างไร

สิ่งที่ไม่เป็นอนิจจัง สิ่งที่ไม่เป็นทุกขัง สิ่งที่ไม่เป็นอนัตตา มีจริงหรือไม่

จิตสงบ จิตว่าง แตกต่างกันอย่างไร

อยากรู้ อยากห็น อยากเป็น อยากไป หมายความว่าอย่างไร

มืดมามืดไป และสว่างมาสว่างไป หมายความว่าอย่างไร

สิ่งที่มีมาก ทำให้น้อยลง สิ่งที่มีอยู่ทำให้หมดไป

ความเห็นแก่ตัว กับการรักตัวเอง

ท่านพบเห็นเมืองพอแล้วหรือยัง

การทำความชั่วเพราะเหตุ ๔ ประการ

รู้จด รู้จำ รู้แจ้ง หมายความว่าอย่างไร

สวดมนต์เป็นยาทา ภาวนาเป็นยากิน ฟังธรรมเป็นยาฉีด จริงหรือ

ผู้ที่ไม่แต่งงาน จะตกนรก จริงหรือไม่

มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ นิพพานสมบัติ

ก็ต้อง ก็ได้ ก็ดี หมายความว่าอย่างไร

บันใด ๘ ขั้นสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อความหลุดพ้น

งามทั้ง กาย วาจา ใจ

ผู้ที่ฝีกสมาธินาน ๆ ไม่เกิดปัญญาเพราะเหตุใด

คิดอย่างไรจึงไม่เกิดทุกข์

จิตใต้สำนึก

คุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ

ทำใจ หมายความว่าอย่างไร

ประเพณีงานศพที่ถูกต้อง... เหตุใดจึงต้องเผาศพ...

ความเบื่อของปุถุชนกับความเบื่อของพระอริยะ

พระราชดำรัส คุณธรรม ๔ ประการ(เนื้อหา)

มีสิ่งใด สิ่งนั้นก็เสื่อม

บวชเพื่ออะไร

ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วจริงหรือ

ทุกข์และวิธีปฏิบัติให้ถึงซึ่งความพ้นทุกข์

บุคคลที่หาได้ยาก ความกตัญญูกตเวที

การฝึกสมาธิเพื่อให้เห็นสิ่งต่าง ๆ ผิดหรือถูก...

ความหวัง

มืดมาสว่างไป สว่างมามืดไป หมายความว่าอย่างไร

ผู้ที่ขัดขวางการปฏิบัติธรรม มีโทษอย่างไร

แผ่นพับธรรมะ

มูลเหตุของความโง่เขลา

มูลเหตุของความโง่เขลา


อกุศลมูล ๓ คือ ความไม่ฉลาด(โง่)  เป็นทาสของกิเลส ๓ อย่าง  ได้แก่ ๑.โลภะ ๒.โทสะ ๓.โมหะ


            ๑.โลภะ หมายถึง อยากได้

            ๒.โทสะ หมายถึง คิดประทุษร้ายผู้อื่น

            ๓.โมหะ หมายถึง ไม่รู้จริง

            ๑. โลภะ  หมายถึง ความโลภ อยากได้ของผู้อื่นมาเป็นของตน เป็นเหตุให้ทำความชั่วได้ทุกอย่าง เช่น ทุจริต คดโกง จี้ ปล้น ฉกชิงวิ่งราว ลักขโมย เป็นต้น ทำความเสื่อมเสียให้กับตนเองและผู้อื่น เป็นการทำผิดกฎหมาย ผิดครรลองคลองธรรม ผิดจารีตประเพณี ผู้ใดได้กระทำความผิดดังกล่าวมาแล้วนี้ ก็จะเกิดความเดือดร้อน มีชีวิตอยู่อย่างไม่มีความสุข วิธีลดความโลภ คือผู้ที่มีความโลภมากต้องพยายามให้ทาน ด้วยการให้ทรัพย์สมบัติเงินทองและสิ่งของต่าง ๆ แก่ผู้ที่ควรให้ เช่น พระภิกษุสามเณร ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ในพระธรรมพระวินัย ให้กับพ่อแม่ปู่ย่าตายาย และผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก ผู้ด้อยโอกาส ฝึกตนให้เป็นผู้รู้จักการเสียสละ และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น จะเป็นการลดความโลภลงได้บ้าง

            ๒. โทสะ หมายถึง ความโกรธ ความอาฆาตพยาบาท คิดประทุษร้ายผู้อื่น เช่น อยากฆ่า อยากตี อยากด่า เป็นต้น ก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาททำร้ายทำลายกัน บางครั้งเกิดบันดาลโทสะ ขาดสติสัมปชัญญะ ถึงกับฆ่ากันตายก็มี ผู้ใดที่มีโทสะครอบงำจิต ผู้นั้นจะมีแต่ความเศร้าหมอง ไม่ผ่องใส คิดแต่จะทำร้ายทำลายผู้อื่นตลอดเวลา มีความหวาดระแวง อยู่อย่างไม่มีความสุข วิธีลดโทสะ คือความโกรธ อาฆาตพยาบาทปองร้ายผู้อื่นลงได้จะต้องสร้างคุณธรรมประจำใจ คือมีเมตตา มีความรักและความปรารถนาดี มีความกรุณา คือความสงสารต่อผู้อื่นเสมอ ๆ ผู้ใดได้ฝึกจิตให้มีคุณธรรมดังกล่าวมาแล้วนี้ ความอาฆาตพยาบาทก็จะลดลงและหมดสิ้นไป จิตก็จะคลายจากความเศร้าหมองและผ่องใสในที่สุด

            ๓. โมหะ หมายถึง ความหลง ความโง่เขลา ความเข้าใจผิด ไม่รู้จริง เข้าใจว่า มีลาภ มียศ มีสรรเสริญ มีสุข เป็นสิ่งที่วิเศษสำหรับชีวิตมนุษย์  เป็นเหตุให้เกิดความประมาท ไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษ ไม่เชื่อว่าบาปบุญคุณโทษมีจริง เมื่อเกิดความรักใคร่พอใจในสิ่งใด ๆ แล้ว ก็จะขวนขวายหาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นสมบัติของตน โดยไม่คำนึงว่า การได้มานั้นจะเป็นการได้มาอย่างทุจริต คดโกง ปล้นจี้ ลักขโมย หลอกลวง ไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนและโทษจากการกระทำผิดกฎหมาย ผิดครรลองคลองธรรม ผิดจารีตประเพณี ทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน ผู้ใดที่มีความหลงครอบงำจิตอยู่มาก ก็จะมีแต่ความกระวนกระวาย กระสับกระส่าย จะอยู่ ณ ที่ใดก็จะร้อนรนหาความสุขไม่ได้ ถึงแม้จะมีทรัพย์สมบัติมาก มียศถาบรรดาศักดิ์สูง  มีคนยกย่องสรรเสริญ มีความสุขกับสิ่งที่รักใคร่พอใจนั้น  ก็ทำให้เราเกิดทุกข์ วิธีลดความหลง  คือใช้สติปัญญาพิจารณาคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เห็นว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามี  แม้กระทั่งตัวตนของเรา และสิ่ง ต่าง ๆ ที่เกิดมาแล้วในโลกนี้ ว่าไม่ใช่ของเรา และไม่ใช่ของใคร เพราะทุกอย่างเป็น  อนิจจัง  คือความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ทุกขัง คือมีอย่างเป็นทุกข์ อนัตตา คือทุกอย่างย่อมสูญสลายไปตามกาลเวลา ตายแล้วไม่มีอะไร ติดตัวตามตนไปได้เลยแม้แต่อย่างเดียว นอกจากความดีและความชั่วเท่านั้น เมื่อผู้ใดใช้สติ ปัญญาพิจารณาได้ดังนี้แล้ว กิเลสความหลงเข้าใจผิดก็จะ ค่อย ๆ คลายลง ความยึดมั่นถือมั่น  ก็จะลดน้อยลงไปในที่สุด

            อกุศลมูลทั้ง ๓ อย่าง เป็นมูลเหตุของความโง่เขลา  ทำให้เกิดความเสื่อม ทั้งกาย วาจา ใจ เป็นเหตุของการเกิดทุกข์  ทำลายคุณงามความดีของมนุษย์  สร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีที่สิ้นสุด  ฉะนั้นพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย  จึงไม่ควรให้อกุศลเกิดขึ้นในจิตใจ  จะได้อยู่อยู่อย่างสุขสบาย 

view

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

view