http://www.porjarearntum.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

สถิติ

เปิดเว็บ05/04/2009
อัพเดท06/09/2022
ผู้เข้าชม698,010
เปิดเพจ947,764

บริการ

หน้าแรก
บทความ
เว็บบอร์ด
รวมรูปภาพ
ติดต่อเรา

บทกลอนธรรมะ

จูงมือลูกเดิน

ระลึกได้และรู้ตัวหมายความว่าอย่างไร

รัตนะ ๓ หมายความว่าอย่างไร

อันตรายของภิกษุ สามเณร ผู้บวชใหม่ ๔ อย่าง

ความจริงอันประเสริฐที่ควรรู้ ๔ ประการ

ธรรมะอันทำให้งาม มี ๒ ประการ

ธรรมคุ้มครองโลก

เสียงเทศน์ทำใหม่ล่าสุด

วงล้อแห่งพระธรรมที่นำไปสู่ความเจริญ ๔ อย่าง

ทุจริต ๓ หมายความว่าอย่างไร

สุจริต ๓ หมายความว่าอย่างไร

วิธีที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ๓ ประการ หมายความว่าอย่างไร

คุณของรัตนะ ๓ หมายความว่าอย่างไร

ท่านเป็นมนุษย์ปุถุชนประเภทใด

มูลเหตุของความโง่เขลา

มูลเหตุของความฉลาด

ท่านรู้จักตนเองว่ามีกิเลสหรือไม่ ต้องพิจารณาอย่างไร

ท่านรู้จักมนุษย์ ๔ ประเภทหรือยัง ?

คิดดี พูดดี ทำดี

ความสุข ความทุกข์ ความสบาย แตกต่างกันอย่างไร

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ

ฝึกสมาธิเพื่อให้จิตสงบและเกิดปัญญา

ศาสนาคืออะไร

ป่วยกาย ป่วยใจ หมายความว่าอย่างไร

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ (เนื้อหา)

ทำความดีเพื่ออะไร

คุณธรรม ๕ ประการ สนับสนุนความสำเร็จ

เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป หมายความว่าอย่างไร

ศีล ในพระพุทธศาสนา ๒๒๗ ข้อ ภาคภาษาไทย อ่านแล้วเข้าใจง่าย

ปัจจัย ๔ รูปธรรม และ ปัจจัย ๔ นามธรรม

มนุษย์ เป็นโรค ๔ อย่าง บ้า ใบ้ บอด หนวก

ละอายต่อบาป เกรงกลัวต่อบาปหมายความว่าอย่างไร

ระวังจิต ระวังอารมณ์ หมายความว่าอย่างไร

สิ่งที่ไม่เป็นอนิจจัง สิ่งที่ไม่เป็นทุกขัง สิ่งที่ไม่เป็นอนัตตา มีจริงหรือไม่

จิตสงบ จิตว่าง แตกต่างกันอย่างไร

อยากรู้ อยากห็น อยากเป็น อยากไป หมายความว่าอย่างไร

มืดมามืดไป และสว่างมาสว่างไป หมายความว่าอย่างไร

สิ่งที่มีมาก ทำให้น้อยลง สิ่งที่มีอยู่ทำให้หมดไป

ความเห็นแก่ตัว กับการรักตัวเอง

ท่านพบเห็นเมืองพอแล้วหรือยัง

การทำความชั่วเพราะเหตุ ๔ ประการ

รู้จด รู้จำ รู้แจ้ง หมายความว่าอย่างไร

สวดมนต์เป็นยาทา ภาวนาเป็นยากิน ฟังธรรมเป็นยาฉีด จริงหรือ

ผู้ที่ไม่แต่งงาน จะตกนรก จริงหรือไม่

มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ นิพพานสมบัติ

ก็ต้อง ก็ได้ ก็ดี หมายความว่าอย่างไร

บันใด ๘ ขั้นสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อความหลุดพ้น

งามทั้ง กาย วาจา ใจ

ผู้ที่ฝีกสมาธินาน ๆ ไม่เกิดปัญญาเพราะเหตุใด

คิดอย่างไรจึงไม่เกิดทุกข์

จิตใต้สำนึก

คุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ

ทำใจ หมายความว่าอย่างไร

ประเพณีงานศพที่ถูกต้อง... เหตุใดจึงต้องเผาศพ...

ความเบื่อของปุถุชนกับความเบื่อของพระอริยะ

พระราชดำรัส คุณธรรม ๔ ประการ(เนื้อหา)

มีสิ่งใด สิ่งนั้นก็เสื่อม

บวชเพื่ออะไร

ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วจริงหรือ

ทุกข์และวิธีปฏิบัติให้ถึงซึ่งความพ้นทุกข์

บุคคลที่หาได้ยาก ความกตัญญูกตเวที

การฝึกสมาธิเพื่อให้เห็นสิ่งต่าง ๆ ผิดหรือถูก...

ความหวัง

มืดมาสว่างไป สว่างมามืดไป หมายความว่าอย่างไร

ผู้ที่ขัดขวางการปฏิบัติธรรม มีโทษอย่างไร

แผ่นพับธรรมะ

รัตนะ ๓ หมายความว่าอย่างไร

รัตนะ ๓  หมายความว่าอย่างไร


๑.พระพุทธ  หมายถึง พระพุทธเจ้า พระองค์ท่าน  ได้ตรัสสอนให้ประชุมชน ประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ ตามพระธรรมพระวินัย

๒.พระธรรม หมายถึง พระธรรมพระวินัยที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า

๓.พระสงฆ์  หมายถึง หมู่ชนที่ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า  แล้วปฏิบัติชอบ ตามพระธรรมพระวินัย 

            รัตนะ แปลว่า แก้ว  แก้วในที่นี้ หมายถึง อัญมณีที่มีสีขาวใสบริสุทธิ์เหนืออัญมณีใดๆ มีค่าสูงสุดดุจ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ที่รวมเรียกว่า “พระรัตนตรัย” หรือ พระตรัยรัตน์

            ๑.พระพุทธ หมายถึง พระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ พระโพธิญานเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อวันพุธขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ปีระกา ก่อนพุทธศักราช ๔๕ ปี ณ ร่มพระศรีมหาโพธิ์  ริมฝั่งแม่น้ำเนรันชรา ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม แคว้นมคช

            ๒.พระธรรม หมายถึง หลักพระธรรมคำสอน ของพระพุทธเจ้า แบ่งได้เป็น ๓ ประการดังนี้

                        ๒.๑ พระวินัยปิฎก ว่าด้วยวินัยหรือศีลของ ภิกษุและภิกษุณี

                        ๒.๒ พระสุตตันตปิฎก ว่าด้วยพระธรรมเทศนาโดยทั่วไป มีประวัติและท้องเรื่องประกอบ

                        ๒.๓ พระอภิธรรมปิฎก ว่าด้วยธรรมล้วนๆ ไม่มีประวัติและท้องเรื่องประกอบ

            รวมเรียกว่า พระธรรม พระวินัย  เป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา  คือการแสดงพระธรรมเป็นครั้งแรก ชื่อว่า “ธรรมจักรกัปปวัตนสูตร” ซึ่งมีใจความสำคัญ กล่าวถึง อริยสัจ ๔ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค เพื่อโปรดปัญจวัคคีทั้ง ๕ ประกอบด้วย อัญญาโกญทัณญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ และอัสสชิ ถือกันว่าเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมา

สัมพุทธเจ้า  ทรงประกาศศาสนา ตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ (วันอาสาฬหบูชา)

            ๓.พระสงฆ์ หมายถึง หมู่ชนที่ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว มีความเลื่อมใสจึงออกบวช พระสงฆ์มี ๒ ประเภทดังนี้

                        ๓.๑ อริยสงฆ์ หมายถึงพระสงฆ์ที่ปฏิบัติตามพระธรรม พระวินัยอย่างเคร่งครัด จนสามารถชำระกิเลส ความโลภ ความโกรธ ความหลง ให้หมดสิ้นไปจากจิตใจ ไม่ยินดีในลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ไม่ติดอยู่ในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ธรรมารมณ์  เมื่อรู้แจ้งเห็นจริงดังนี้แล้ว  จึงนำคำสอนมาอบรม สั่งสอนผู้อื่นให้ปฏิบัติตาม นี่เรียกว่า  อริยสงฆ์

                        ๓.๒ สมมุติสงฆ์  หมายถึงพระสงฆ์ที่บวชใหม่ หรือบวชนานแล้วก็ตาม ไม่ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรม  พระวินัย  ยังมีกิเลส ความโลภ ความโกรธ ความหลงครอบงำจิตใจอยู่มาก   ลุ่มหลงมัวเมาในลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ติดอยู่ในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ธรรมารมณ์ นี่คือ  สมมุติสงฆ์

            วันที่เกิดพระอริยสงฆ์สาวกในพระพุทธศาสนาขึ้นครั้งแรกในโลก  เป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา ชื่อว่า  ธรรมจักรกัปปวัตนสูตร  หลังจากฟังพระธรรมแล้ว  พระอัญญาโกญทัญญะ บังเกิดดวงตาเห็นธรรม  ทูลขอบวชซึ่งพระพุทธองค์ประทานอนุญาตให้อุปสมบถ เป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา  ด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา หมายถึง พระสงฆ์ที่พระพุทธเจ้าทรงบวชให้ ด้วยพระองค์เอง  เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘       (วันอาสฬหบูชา) หลังจากที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้พระโพธิญานแล้ว ๒ เดือน

view

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

view