http://www.porjarearntum.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

สถิติ

เปิดเว็บ05/04/2009
อัพเดท06/09/2022
ผู้เข้าชม689,423
เปิดเพจ938,248

บริการ

หน้าแรก
บทความ
เว็บบอร์ด
รวมรูปภาพ
ติดต่อเรา

บทกลอนธรรมะ

จูงมือลูกเดิน

ระลึกได้และรู้ตัวหมายความว่าอย่างไร

รัตนะ ๓ หมายความว่าอย่างไร

อันตรายของภิกษุ สามเณร ผู้บวชใหม่ ๔ อย่าง

ความจริงอันประเสริฐที่ควรรู้ ๔ ประการ

ธรรมะอันทำให้งาม มี ๒ ประการ

ธรรมคุ้มครองโลก

เสียงเทศน์ทำใหม่ล่าสุด

วงล้อแห่งพระธรรมที่นำไปสู่ความเจริญ ๔ อย่าง

ทุจริต ๓ หมายความว่าอย่างไร

สุจริต ๓ หมายความว่าอย่างไร

วิธีที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ๓ ประการ หมายความว่าอย่างไร

คุณของรัตนะ ๓ หมายความว่าอย่างไร

ท่านเป็นมนุษย์ปุถุชนประเภทใด

มูลเหตุของความโง่เขลา

มูลเหตุของความฉลาด

ท่านรู้จักตนเองว่ามีกิเลสหรือไม่ ต้องพิจารณาอย่างไร

ท่านรู้จักมนุษย์ ๔ ประเภทหรือยัง ?

คิดดี พูดดี ทำดี

ความสุข ความทุกข์ ความสบาย แตกต่างกันอย่างไร

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ

ฝึกสมาธิเพื่อให้จิตสงบและเกิดปัญญา

ศาสนาคืออะไร

ป่วยกาย ป่วยใจ หมายความว่าอย่างไร

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ (เนื้อหา)

ทำความดีเพื่ออะไร

คุณธรรม ๕ ประการ สนับสนุนความสำเร็จ

เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป หมายความว่าอย่างไร

ศีล ในพระพุทธศาสนา ๒๒๗ ข้อ ภาคภาษาไทย อ่านแล้วเข้าใจง่าย

ปัจจัย ๔ รูปธรรม และ ปัจจัย ๔ นามธรรม

มนุษย์ เป็นโรค ๔ อย่าง บ้า ใบ้ บอด หนวก

ละอายต่อบาป เกรงกลัวต่อบาปหมายความว่าอย่างไร

ระวังจิต ระวังอารมณ์ หมายความว่าอย่างไร

สิ่งที่ไม่เป็นอนิจจัง สิ่งที่ไม่เป็นทุกขัง สิ่งที่ไม่เป็นอนัตตา มีจริงหรือไม่

จิตสงบ จิตว่าง แตกต่างกันอย่างไร

อยากรู้ อยากห็น อยากเป็น อยากไป หมายความว่าอย่างไร

มืดมามืดไป และสว่างมาสว่างไป หมายความว่าอย่างไร

สิ่งที่มีมาก ทำให้น้อยลง สิ่งที่มีอยู่ทำให้หมดไป

ความเห็นแก่ตัว กับการรักตัวเอง

ท่านพบเห็นเมืองพอแล้วหรือยัง

การทำความชั่วเพราะเหตุ ๔ ประการ

รู้จด รู้จำ รู้แจ้ง หมายความว่าอย่างไร

สวดมนต์เป็นยาทา ภาวนาเป็นยากิน ฟังธรรมเป็นยาฉีด จริงหรือ

ผู้ที่ไม่แต่งงาน จะตกนรก จริงหรือไม่

มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ นิพพานสมบัติ

ก็ต้อง ก็ได้ ก็ดี หมายความว่าอย่างไร

บันใด ๘ ขั้นสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อความหลุดพ้น

งามทั้ง กาย วาจา ใจ

ผู้ที่ฝีกสมาธินาน ๆ ไม่เกิดปัญญาเพราะเหตุใด

คิดอย่างไรจึงไม่เกิดทุกข์

จิตใต้สำนึก

คุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ

ทำใจ หมายความว่าอย่างไร

ประเพณีงานศพที่ถูกต้อง... เหตุใดจึงต้องเผาศพ...

ความเบื่อของปุถุชนกับความเบื่อของพระอริยะ

พระราชดำรัส คุณธรรม ๔ ประการ(เนื้อหา)

มีสิ่งใด สิ่งนั้นก็เสื่อม

บวชเพื่ออะไร

ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วจริงหรือ

ทุกข์และวิธีปฏิบัติให้ถึงซึ่งความพ้นทุกข์

บุคคลที่หาได้ยาก ความกตัญญูกตเวที

การฝึกสมาธิเพื่อให้เห็นสิ่งต่าง ๆ ผิดหรือถูก...

ความหวัง

มืดมาสว่างไป สว่างมามืดไป หมายความว่าอย่างไร

ผู้ที่ขัดขวางการปฏิบัติธรรม มีโทษอย่างไร

แผ่นพับธรรมะ

ท่านเป็นมนุษย์ปุถุชนประเภทใด

ท่านเป็นมนุษย์ปุถุชนประเภทใด

ปุถุชน  หมายถึง ผู้ที่มีกิเลสครอบงำจิตใจมากน้อยแตกต่างกัน ( ส่วนผู้ที่ไม่มีกิเลสเป็นอริยชน และเป็นพระอริยะ)    กิเลส เป็นเหตุให้แบ่งมนุษย์เป็นระดับชั้นแตกต่างกันไป   กิเลส คือ ความโลภ ความโกรธ ความหลง  ซึ่งมีอยู่แล้วในจิตใจของมนุษย์ทุกคนตั้งแต่เกิด  มนุษย์ปุถุชนแบ่งออกเป็น ๓ระดับ ดังต่อไปนี้

๑.   มนุษย์ปุถุชนระดับสูง

๒.   มนุษย์ปุถุชนระดับกลาง

๓.   มนุษย์ปุถุชนระดับต่ำ

๑.   มนุษย์ปุถุชนระดับสูง หมายถึง ผู้ที่มีกิเลส ความโลภ ความโกรธ ความหลง ไม่มากนัก เช่น ความโลภมีไม่มากนัก เพราะมีคุณธรรมประจำใจ คือ มีความสันโดษเป็นสันดาน พอใจในสิ่งที่มี  ที่ได้  ที่เป็น

ตัวอย่างเช่น

   พอใจในสิ่งที่มี หมายถึง ผู้ที่มีความพอใจในทรัพย์สมบัติที่มีอยู่แล้ว ไม่ทะเยอทะยานมักใหญ่ใฝ่สูง จนเกินศักดิ์

   พอใจในสิ่งที่ได้ หมายถึง ผู้ที่มีความพอใจในสิ่งที่หามาได้ด้วยความบริสุทธิ์  ไม่ว่าจะมากหรือน้อย ก็พอใจ ในสิ่งเหล่านั้น ไม่ทะเยอทะยาน  อยากได้มากมายจนเกินกำลังกาย   กำลังสติ   กำลังปัญญา จนเกิดทุกข์

   พอใจในสิ่งที่เป็น หมายถึง ผู้ที่มีความพอใจในตำแหน่งหน้าที่  ยศถาบรรดาศักดิ์ แม้ไม่มียศถาบรรดาศักดิ์  ก็พอใจในความเป็นมนุษย์ที่ดี  เพราะมีคุณธรรมอีกมากมาย เช่น มีทาน ศีล สมาธิ ปัญญา มีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา มีหิริโอตตัปปะ สติสัมปชัญญะ และยังมีคุณธรรมอื่น ๆ ที่ประจำใจอยู่บ้าง เป็นผู้ที่ รู้ผิด รู้ถูก รู้ชั่ว รู้ดี พอสมควร ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองและผู้อื่น  ไม่เป็นนักเลงผู้หญิง  หญิงไม่เป็นนักเลงชาย ไม่ดื่มสุรา ไม่เสพยาเสพติด  ไม่เป็นนักเลงการพนัน   ไม่คบคนชั่วเป็นมิตร  มีความประพฤติดี  มีความซื่อสัตย์สุจริต  ไม่ทุจริตคดโกง  มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  เสียสละทรัพย์สินเงินทองให้กับผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก ผู้ด้อยโอกาส  สร้างสาธารณประโยชน์ให้แก่สังคมประเทศชาติบ้านเมือง  มีชีวิตอยู่อย่างเรียบง่าย  มีความพอเพียงอยู่ในสันดาน  คิดดี  พูดดี  ทำดี  ตลอดเวลา  นี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น  ของมนุษย์ปุถุชนระดับสูง  มีทาน มีศีล มีสมาธิ  มีสติปัญญามากเพราะมีกิเลสน้อย

๒. มนุษย์ปุถุชนระดับกลาง หมายถึง ผู้ที่มีกิเลสปานกลาง  มีสติปัญญา  ความประพฤติทั้งดี และชั่ว เท่า ๆ กัน  มีคุณธรรมไม่มากนัก  ทำดีก็ได้  ทำชั่วก็ได้  แล้วแต่โอกาสจะอำนวย  เช่น ฆ่าสัตว์เพื่อทำอาหารไปถวายพระสงฆ์   การ ฆ่าสัตว์เป็นการทำบาป    แต่นำอาหารไปถวายพระสงฆ์สามเณร  เป็นการทำบุญ  ขากลับก็นำอาหารที่วัดกลับบ้านด้วย  การเอาอาหารไปถวายพระสงฆ์เป็นบุญ    แต่เจตนานำอาหารที่วัดกลับบ้านเป็นบาป   ขณะที่พระสงฆ์แสดงธรรมเทศนา  กลับคุยกันไม่ตั้งใจฟัง  ขณะที่นั่งฟังพระสงฆ์เทศนานั้น เป็นบุญ   แต่การไม่ได้ตั้งใจฟังเป็นบาป   มีโอกาสฆ่าสัตว์ก็จะฆ่า  มีโอกาสช่วยชีวิตสัตว์ก็จะช่วย, ถ้ามีโอกาสลักทรัพย์ก็จะลัก มีโอกาสให้ทานก็จะให้   มีโอกาสเป็นชู้สู่สมกับสามีภรรยาของผู้อื่นก็ทำ  มีโอกาสช่วยเหลือให้สามีภรรยาผู้อื่นให้เขาดีกันก็ทำ   มีโอกาส พูดปดหลอกลวง พูดเพ้อเจ้อ พูดคำหยาบ พูดส่อเสียด ก็จะพูด  มีโอกาสพูดดีก็พูด  มีโอกาสดื่มสุรา  เสพยาเสพติดก็ดื่มก็เสพ ไม่มีโอกาสก็ไม่ดื่มไม่เสพ  มีโอกาสเล่นการพนันก็เล่น ไม่มีโอกาสก็ไม่เล่น  มีโอกาสซื้อหวยก็ซื้อ ไม่มีโอกาสก็ไม่ซื้อ  คบคนชั่วเป็นมิตรบ้างในบางครั้ง  เที่ยวกลางคืนบ้างบางโอกาส  นี่คือผู้ที่อยู่ระดับกลาง มีศีลธรรมบ้าง  ไม่มีศีลธรรมบ้าง   ถ้าเป็นข้าราชการประจำและข้าราชการการเมือง มีโอกาสทุจริต คดโกง ตามโอกาสที่มี  ไม่มีโอกาสก็ไม่ทำ พ่อค้าวานิชมีโอกาสค้ากำไรเกินควรก็ทำ ไม่มีโอกาสก็ค้าขายอย่างปกติ  นี่คือตัวอย่างของมนุษย์ระดับกลาง ที่ทำดีบ้าง  ทำชั่วบ้างบางเวลา  มีทาน มีศีล มีสมาธิ  มีสติปัญญา ปานกลาง  เพราะมีกิเลสปานกลาง

๓. มนุษย์ปุถุชนระดับต่ำ  หมายถึง ผู้ที่มีกิเลส ความโลภ ความโกรธ ความหลง ครอบงำจิตใจมาก มีสติปัญญาน้อย ขาดศีล ขาดธรรม เช่น มีความโลภมาก อยากได้ของผู้อื่นมาเป็นของตน ทุจริต   คดโกง ปล้น จี้ ฉกชิงวิ่งราวได้ทุกโอกาส เพื่อให้ได้ทรัพย์สมบัติต่าง ๆ ของผู้อื่นมาเป็นของตน  นี่คือคุณสมบัติของมนุษย์ปุถุชนระดับต่ำ  ที่ไม่คำนึงถึงความเดือดร้อน ของตนเองและผู้อื่น  เพราะขาดศีล  ชอบฆ่าสัตว์  ชอบลักทรัพย์  ชอบประพฤติผิดในกาม  ชอบพูดปดหลอกลวง พูดคำหยาบ พูดเพ้อเจ้อ พูดส่อเสียด ชอบดื่มสุรา เสพยาเสพติด  เป็นนักเลงผู้หญิง นักเลงผู้ชาย  นักเลงสุรา นักเลงการพนัน     คบคนชั่วเป็นมิตร ไม่มีคุณธรรมประจำใจ คือไม่มีเมตตา กรุณา มุทิตา  อุเบกขา คือไม่รักใคร ไม่สงสารใคร ไม่ช่วยเหลือใคร ไม่ยินดีกับใคร ไม่มีความเป็นธรรมให้กับใคร ไม่มีหิริโอตตัปปะ คือไม่มีความละอาย  และเกรงกลัวต่อบาปที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่าต่อหน้าหรือลับหลัง  สามารถทำชั่วได้ทุกอย่าง ไม่มีความสันโดษในสันดาน ไม่มีความพอใจในสิ่งที่มี  ที่ได้  ที่เป็น มีแต่ความทะเยอทะยาน ไม่คำนึงถึงบุญวาสนาของตน  ที่มีมาแล้วในอดีตชาติ  และไม่ประกอบกรรมดีในปัจจุบัน  เขาเหล่านั้นจึงเป็นมนุษย์ปุถุชนระดับต่ำ  สร้างความเดือดร้อนให้กับตนเอง สร้างความวุ่นวายให้กับสังคมประเทศชาติบ้านเมือง  และเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับอนุชนรุ่นหลัง  มีแต่ความทุกข์ทรมานตลอดชีวิต  เพราะกรรมชั่วจากอดีตและกรรมชั่วในปัจจุบันส่งผลให้ได้รับทุกข์  นี่คือคุณสมบัติของมนุษย์ปุถุชนระดับต่ำ  เพราะมีกิเลสมาก

            ขอให้ท่านทั้งหลายโปรดพิจารณาไตร่ตรองด้วยตนเองเถิดว่า  ท่านเป็นปุถุชนระดับใด  ถ้าเป็นระดับต่ำ  ขอให้สร้างความดีเพื่อยกระดับเป็นระดับกลาง  ถ้าท่านอยู่ระดับกลางขอให้สร้างความดีมากขึ้น เพื่อยกระดับเป็นระดับสูง   ถ้าท่านอยู่ระดับสูงก็ขอให้สร้างความดียิ่ง ๆ  ขึ้นไปให้มากขึ้น  มีสติปัญญาอันเป็นเลิศ  มีดวงตาเห็นธรรม  สามารถชำระกิเลสให้หมดสิ้นไปจากจิตใจ  เข้าสู่แดนวิมุต พ้นจากความเป็นปุถุชนระดับสูงเป็นอริยะชนในที่สุด  แล้วท่านจะอยู่อย่างสุขสบายในชาตินี้  ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในชาติต่อ ๆ ไป 

view

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

view