http://www.porjarearntum.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

สถิติ

เปิดเว็บ05/04/2009
อัพเดท06/09/2022
ผู้เข้าชม698,061
เปิดเพจ947,916

บริการ

หน้าแรก
บทความ
เว็บบอร์ด
รวมรูปภาพ
ติดต่อเรา

บทกลอนธรรมะ

จูงมือลูกเดิน

ระลึกได้และรู้ตัวหมายความว่าอย่างไร

รัตนะ ๓ หมายความว่าอย่างไร

อันตรายของภิกษุ สามเณร ผู้บวชใหม่ ๔ อย่าง

ความจริงอันประเสริฐที่ควรรู้ ๔ ประการ

ธรรมะอันทำให้งาม มี ๒ ประการ

ธรรมคุ้มครองโลก

เสียงเทศน์ทำใหม่ล่าสุด

วงล้อแห่งพระธรรมที่นำไปสู่ความเจริญ ๔ อย่าง

ทุจริต ๓ หมายความว่าอย่างไร

สุจริต ๓ หมายความว่าอย่างไร

วิธีที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ๓ ประการ หมายความว่าอย่างไร

คุณของรัตนะ ๓ หมายความว่าอย่างไร

ท่านเป็นมนุษย์ปุถุชนประเภทใด

มูลเหตุของความโง่เขลา

มูลเหตุของความฉลาด

ท่านรู้จักตนเองว่ามีกิเลสหรือไม่ ต้องพิจารณาอย่างไร

ท่านรู้จักมนุษย์ ๔ ประเภทหรือยัง ?

คิดดี พูดดี ทำดี

ความสุข ความทุกข์ ความสบาย แตกต่างกันอย่างไร

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ

ฝึกสมาธิเพื่อให้จิตสงบและเกิดปัญญา

ศาสนาคืออะไร

ป่วยกาย ป่วยใจ หมายความว่าอย่างไร

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ (เนื้อหา)

ทำความดีเพื่ออะไร

คุณธรรม ๕ ประการ สนับสนุนความสำเร็จ

เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป หมายความว่าอย่างไร

ศีล ในพระพุทธศาสนา ๒๒๗ ข้อ ภาคภาษาไทย อ่านแล้วเข้าใจง่าย

ปัจจัย ๔ รูปธรรม และ ปัจจัย ๔ นามธรรม

มนุษย์ เป็นโรค ๔ อย่าง บ้า ใบ้ บอด หนวก

ละอายต่อบาป เกรงกลัวต่อบาปหมายความว่าอย่างไร

ระวังจิต ระวังอารมณ์ หมายความว่าอย่างไร

สิ่งที่ไม่เป็นอนิจจัง สิ่งที่ไม่เป็นทุกขัง สิ่งที่ไม่เป็นอนัตตา มีจริงหรือไม่

จิตสงบ จิตว่าง แตกต่างกันอย่างไร

อยากรู้ อยากห็น อยากเป็น อยากไป หมายความว่าอย่างไร

มืดมามืดไป และสว่างมาสว่างไป หมายความว่าอย่างไร

สิ่งที่มีมาก ทำให้น้อยลง สิ่งที่มีอยู่ทำให้หมดไป

ความเห็นแก่ตัว กับการรักตัวเอง

ท่านพบเห็นเมืองพอแล้วหรือยัง

การทำความชั่วเพราะเหตุ ๔ ประการ

รู้จด รู้จำ รู้แจ้ง หมายความว่าอย่างไร

สวดมนต์เป็นยาทา ภาวนาเป็นยากิน ฟังธรรมเป็นยาฉีด จริงหรือ

ผู้ที่ไม่แต่งงาน จะตกนรก จริงหรือไม่

มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ นิพพานสมบัติ

ก็ต้อง ก็ได้ ก็ดี หมายความว่าอย่างไร

บันใด ๘ ขั้นสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อความหลุดพ้น

งามทั้ง กาย วาจา ใจ

ผู้ที่ฝีกสมาธินาน ๆ ไม่เกิดปัญญาเพราะเหตุใด

คิดอย่างไรจึงไม่เกิดทุกข์

จิตใต้สำนึก

คุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ

ทำใจ หมายความว่าอย่างไร

ประเพณีงานศพที่ถูกต้อง... เหตุใดจึงต้องเผาศพ...

ความเบื่อของปุถุชนกับความเบื่อของพระอริยะ

พระราชดำรัส คุณธรรม ๔ ประการ(เนื้อหา)

มีสิ่งใด สิ่งนั้นก็เสื่อม

บวชเพื่ออะไร

ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วจริงหรือ

ทุกข์และวิธีปฏิบัติให้ถึงซึ่งความพ้นทุกข์

บุคคลที่หาได้ยาก ความกตัญญูกตเวที

การฝึกสมาธิเพื่อให้เห็นสิ่งต่าง ๆ ผิดหรือถูก...

ความหวัง

มืดมาสว่างไป สว่างมามืดไป หมายความว่าอย่างไร

ผู้ที่ขัดขวางการปฏิบัติธรรม มีโทษอย่างไร

แผ่นพับธรรมะ

การทำความชั่วเพราะเหตุ ๔ ประการ

การทำความชั่วเพราะเหตุ ๔ ประการ ( ๒๑ ส.ค.๒๕๕๔ ) 

ในสังคมปัจจุบันนี้  มนุษย์มีการทำความชั่วต่าง ๆ มากมาย  โดยไม่กลัวบาปกลัวกรรม สร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองและผู้อื่น  การทำความชั่วเพราะเหตุ  ๔ ประการ  มีดังนี้

๑)  ทำชั่วโดยสันดาน

๒)  ทำชั่วเพราะความโง่เขลา

๓)  ทำชั่วเพราะสิ่งแวดล้อม

๔)  ทำชั่วเพราะความจำเป็น

     ๑)  ทำชั่วโดยสันดาน หมายถึง ผู้ที่ทำความผิดบ่อย ๆ ซ้ำซาก  เพราะมีนิสัยจิตใจต่ำทราม  สามารถทำชั่วได้ทุกอย่าง  เช่น  ไม่เชื่อฟังคำสอนของพ่อแม่ ครู อาจารย์  ด่าพ่อ ด่าแม่ให้เจ็บช้ำน้ำใจ เป็นลูกอกตัญญู   เป็นนักเลงสุรา เสพยาเสพติด  เป็นนักเลงการพนัน  เป็นนักเลงผู้หญิง  และชอบคบคนชั่วเป็นมิตร  เป็นต้น

           (๑) เป็นนักเลงสุรา  เสพยาเสพติด  หมายถึง ผู้ที่ดื่มสุรา เสพยาเสพติด เป็นประจำสร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองและผู้อื่น  เสียทรัพย์สินเงินทอง  เสียสุขภาพ เสียสติปัญญา  เกิดการทะเลาะวิวาท  ถึงกับเสียชีวิตก็มี  เมื่อเมาแล้วทำให้ขาดสติสามารถทำชั่วได้ทุกอย่าง  เช่น ด่าพ่อ แม่  ทำร้ายพ่อแม่  ทะเลาะวิวาท ทำร้ายทำลายชีวิตหรือทรัพย์สินของผู้อื่น บางคนเมาแล้วทำร้ายทำลายได้แม้กระทั่ง ภิกษุ สามเณร ผู้มีศีลเป็นต้นนี้คือ  “ผู้ที่เป็นนักเลงสุราเสพยาเสพติด โดยสันดาน”

           (๒) เป็นนักเลงการพนัน  หมายถึง ผู้ที่มีนิสัยชอบเล่นการพนัน  ทุกอย่างโดยสันดาน สร้างความเสื่อมเสียให้กับตนเอง  และวงศ์ตระกูล  สร้างความเสื่อมเสียให้กับสังคมประเทศชาติบ้านเมือง  เช่น บางประเทศรู้กันทั่วโลกว่า  มีการเปิดให้เล่นการพนันอย่างเสรี  มอมเมาประชาชนให้เป็นนักเลงการพนัน  เมื่อติดการพนันแล้ว ก็เกิดการทุจริตคดโกง  ลักทรัพย์  ปล้น จี้ ฉกชิง  วิ่งราว กันขึ้น เพื่อให้ได้ทรัพย์สินเงินทอง มาเล่นการพนันต่อไป ดังที่เกิดขึ้นแล้วในสังคมปัจจุบัน นี้คือ “ผู้ที่เป็นนักเลงการพนันโดยสันดาน”

           (๓) เป็นนักเลงผู้หญิง  หมายถึง  ผู้ที่มีนิสัยมักมากในการเสพกามโดยสันดานคือผู้ที่มีความกำหนัดเป็นอารมณ์  ต้องการเสพกามบ่อย ๆ จึงแสวงหาผู้ที่จะมาร่วมเสพกามด้วย  โดยไม่เลือกเพศเลือกวัย  ไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้นกับตนเองและผู้อื่น 

            สิ่งทีเกิดขึ้นกับตนเอง  สำหรับผู้ที่มีครอบครัวแล้ว  ทำให้มีปัญหาครอบครัว เช่น ลูกเมียน้อย ลูกเมียหลวง  ลูกผัวน้อย ลูกผัวหลวง  ทำให้ครอบครัวขาดความอบอุ่น  เกิดความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน  บางครอบครัวแตกแยก บางครอบครัวถึงกับฆ่ากันตายก็มี  เพราะทั้งหญิงทั้งชาย  เป็นผู้มักมากในกาม  และติดอยู่ในรสของการเสพกาม  คิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิต  จะขาดการเสพกามไม่ได้  มั่วสุมเสพกามจนไม่รู้ว่าลูกเขาเมียใคร  เป็นเหตุให้ติดโรคร้าย (เอดส์) จึงทำให้เกิดความวุ่นวายในสังคม  ดังที่ปรากฏในปัจจุบัน  และยังมีพวกบ้ากาม  คอยข่มขืนทั้งเด็กชาย  เด็กหญิงรวมทั้งหญิงอื่น ๆ โดยไม่ยำเกรงกฎหมาย  นี้คือ “ผู้ที่เป็นนักเลงผู้หญิงโดยสันดาน”

           (๔) คบคนชั่วเป็นมิตร  หมายถึง ผู้ที่มีความชั่วต่าง ๆ อยู่ในสันดาน จึงคบค้าสมาคม กับคนชั่วด้วยกันเป็นเพื่อน  ร่วมกันทำผิดคิดชั่วต่าง ๆ เช่น ร่วมกันดื่มสุรา  เสพยาเสพติด  ร่วมกันเล่นการพนัน ทุจริตคดโกง  ลักทรัพย์  ปล้นจี้  ฉกชิง วิ่งราว  หรือร่วมกันทำร้าย ทำลาย ข่มขืนหญิงทั่วไป  ร่วมกันหลอกลวงหญิงมาค้าประเวณี  ร่วมกันค้ามนุษย์  ค้าอาวุธ  ค้ายาเสพติด  ทำให้สังคมเกิดความเดือดร้อน  มีอาชญากรรมเกิดขึ้นมากมาย  เพราะมนุษย์เหล่านั้น  ไม่กลัวบาป  กลัวกรรม  ไม่กลัวว่าจะผิดศีล  ผิดธรรม    ผิดกฎหมาย  ผิดจารีตประเพณี  และทำผิด ทำชั่วเป็นประจำซ้ำซาก  เมื่อได้รับโทษติดคุกติดตะราง  พ้นโทษออกมาก็ยังมาทำชั่วอีก  นี้คือ  “ผู้ที่ทำความชั่วโดยสันดาน”

     ๒)  ทำชั่วเพราะความโง่เขลา  หมายถึง  ผู้ที่โง่เขลาเบาปัญญา  มีสติปัญญาน้อย  มีการศึกษาน้อย ไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนอย่างดี  จากพ่อแม่ ครูอาจารย์  จึงเป็นผู้ที่ไม่มีเหตุ ไม่มีผล ไม่รู้ผิดถูก  ชั่วดี  ไม่รู้บาปบุญ  คุณโทษ  จึงสามารถทำชั่วต่าง ๆ ได้เช่นกัน  ถ้าคบคนพาลก็จะพาไป คิดชั่ว  พูดชั่ว  ทำชั่ว  ทำผิดศีล  ผิดธรรม  ผิดจารีตประเพณี  ผิดกฎหมาย   ก็ต้องได้รับโทษตามกฎหมายบ้านเมือง  สร้างความเดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่น นี้คือ  “ผู้ที่ทำชั่วเพราะความโง่เขลา” 

       สามารถแก้ไขได้  ด้วยการคบคนดีมีความรู้  หรือที่เรียกว่า “บัณฑิต”  ผู้รู้จะพาคิดดี  พูดดี  พาทำในสิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น  ทำถูกต้องตามกฎหมาย  ถูกต้องตามครรลองคลองธรรม  ตามจารีตประเพณี วัฒนธรรม   ผู้นั้นก็จะคลายความโง่เขลาลงเบาปัญญาลง  ดังสุภาษิตที่ว่า  “คบคนพาลพาลพาไปหาผิด  คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล”

     ๓)  ทำชั่วเพราะสิ่งแวดล้อม  หมายถึง  ผู้ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อม  ที่ไม่ดี  เช่น อยู่ในครอบครัวที่  ดื่มเหล้า  สูบบุหรี่  เล่นการพนัน  ผู้ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมนั้น  ก็จะร่วมกิจกรรมเหล่านั้นเรื่อย ๆ  จนกระทั่งติดเป็นนิสัย  เช่นในหมู่บ้านใด  มีการดื่มเหล้า เล่นการพนัน เสพยาเสพติด ลักทรัพย์ ปล้นจี้ ฉกชิง วิ่งราว  ผู้คนที่อยู่ในหมู่บ้านนั้น  ก็จะทำตามกลายเป็นคนชั่วเพราะสิ่งแวดล้อมในที่สุด  นี้คือ  “ผู้ที่ทำชั่วเพราะสิ่งแวดล้อม” 

     ๔)  ทำชั่วเพราะความจำเป็น  หมายถึง  ผู้ที่ทำผิดโดยไม่ได้ตั้งใจไว้ก่อน  ซึ่งอาจจะถูกกดดัน บีบบังคับให้ทำ  เช่น ถูกบังคับให้ฆ่าคน   ถูกบังคับให้ค้ายาเสพติด  ถ้าไม่ทำจะฆ่าให้ตาย  ถูกบังคับให้ลักทรัพย์  ปล้นจี้  ฉกชิง วิ่งราว  ถูกบังคับให้ค้าประเวณี  ถูกบังคับให้หลอกลวงเอาทรัพย์สินเงินทองของผู้อื่น  ถูกบังคับให้ขอทาน หรือบางคนด้อยโอกาส มีฐานะยากจน  ด้วยความหิวจึงจำเป็นต้องลักทรัพย์มาเลี้ยงชีวิตเพื่อความอยู่รอด เหล่านี้เป็นต้น  นี้คือ “ผู้ที่ทำความชั่วเพราะความจำเป็น” ซึ่งยังมีอีกมากมาย 

            เพราะฉะนั้น  ขอให้ท่านจงพิจารณา  ดูเองเถิดว่า  ท่านได้ทำความชั่วใน ๔ ประการนี้หรือไม่  ถ้ามีขอให้ท่านลดละเลิกเสีย   จะช่วยให้ท่านเป็นคนดีต่อไป  แต่ถ้าท่านไม่ได้ทำความชั่วดังที่กล่าวมาแล้วนี้   ก็ขออนุโมทนา และให้ทำความดียิ่ง ๆ ขึ้นไป 

 

 

บรรณานุกรม

๑)  นวโกวาท  ( ฉบับประชาชน )  สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณ   วโรรส  โรงพิมพ์  มหามกุฏราชวิทยาลัย  หน้า วัดบวรนิเวศน์วิหาร  กรุงเทพฯ             

พลอากาศเอก  หะริน  หงสกุล  ผู้พิมพ์      ผู้โฆษณา  พ.ศ. ๒๕๔๓

๒)  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. ๒๕๔๒  จัดพิมพ์โดย  บริษัท       นานมีบู๊คส์  พับลิเคชั่นส์  จำกัด  ๙๔๗ / ๑๕๘-๑๕๙  หมู่  ๑๒ ถนน บางนา-ตราด เขต     บางนา แขวงบางนา  กรุงเทพฯ (๑๐๒๖๐)  พ.ศ. ๒๕๔๖

 

ท้ายนี้แม่ขออัญเชิญ คุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ และเทพเทวาทั้งหลาย จงปกปักรักษา ลูก ๆ ของแม่  ให้มีความสุข  ความเจริญ พ้นจากทุกข์ภัยไข้เจ็บ  และอันตรายต่าง ๆ  ทั้งหลายทั้งปวง  ขอให้มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ  ลูกปรารถนาสิ่งใดในสิ่งที่ถูกต้องตามครรลองคลองธรรม ขอให้สมความมุ่งมาดปรารถนาทุกประการ  ขอให้ลูกมีมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติ  ขอให้ลูก มีปัญญาอันเป็นเลิศ  มีดวงตาเห็นธรรม ปฏิบัติธรรม ตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จนสำเร็จมรรคผลนิพพาน เข้าสู่แดนวิมุต หลุดพ้น  ในชาตินี้ด้วยกัน...ทุก ๆ คน...นะลูกนะ...

view

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

view