http://www.porjarearntum.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

สถิติ

เปิดเว็บ05/04/2009
อัพเดท06/09/2022
ผู้เข้าชม693,397
เปิดเพจ942,693

บริการ

หน้าแรก
บทความ
เว็บบอร์ด
รวมรูปภาพ
ติดต่อเรา

บทกลอนธรรมะ

จูงมือลูกเดิน

ระลึกได้และรู้ตัวหมายความว่าอย่างไร

รัตนะ ๓ หมายความว่าอย่างไร

อันตรายของภิกษุ สามเณร ผู้บวชใหม่ ๔ อย่าง

ความจริงอันประเสริฐที่ควรรู้ ๔ ประการ

ธรรมะอันทำให้งาม มี ๒ ประการ

ธรรมคุ้มครองโลก

เสียงเทศน์ทำใหม่ล่าสุด

วงล้อแห่งพระธรรมที่นำไปสู่ความเจริญ ๔ อย่าง

ทุจริต ๓ หมายความว่าอย่างไร

สุจริต ๓ หมายความว่าอย่างไร

วิธีที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ๓ ประการ หมายความว่าอย่างไร

คุณของรัตนะ ๓ หมายความว่าอย่างไร

ท่านเป็นมนุษย์ปุถุชนประเภทใด

มูลเหตุของความโง่เขลา

มูลเหตุของความฉลาด

ท่านรู้จักตนเองว่ามีกิเลสหรือไม่ ต้องพิจารณาอย่างไร

ท่านรู้จักมนุษย์ ๔ ประเภทหรือยัง ?

คิดดี พูดดี ทำดี

ความสุข ความทุกข์ ความสบาย แตกต่างกันอย่างไร

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ

ฝึกสมาธิเพื่อให้จิตสงบและเกิดปัญญา

ศาสนาคืออะไร

ป่วยกาย ป่วยใจ หมายความว่าอย่างไร

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ (เนื้อหา)

ทำความดีเพื่ออะไร

คุณธรรม ๕ ประการ สนับสนุนความสำเร็จ

เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป หมายความว่าอย่างไร

ศีล ในพระพุทธศาสนา ๒๒๗ ข้อ ภาคภาษาไทย อ่านแล้วเข้าใจง่าย

ปัจจัย ๔ รูปธรรม และ ปัจจัย ๔ นามธรรม

มนุษย์ เป็นโรค ๔ อย่าง บ้า ใบ้ บอด หนวก

ละอายต่อบาป เกรงกลัวต่อบาปหมายความว่าอย่างไร

ระวังจิต ระวังอารมณ์ หมายความว่าอย่างไร

สิ่งที่ไม่เป็นอนิจจัง สิ่งที่ไม่เป็นทุกขัง สิ่งที่ไม่เป็นอนัตตา มีจริงหรือไม่

จิตสงบ จิตว่าง แตกต่างกันอย่างไร

อยากรู้ อยากห็น อยากเป็น อยากไป หมายความว่าอย่างไร

มืดมามืดไป และสว่างมาสว่างไป หมายความว่าอย่างไร

สิ่งที่มีมาก ทำให้น้อยลง สิ่งที่มีอยู่ทำให้หมดไป

ความเห็นแก่ตัว กับการรักตัวเอง

ท่านพบเห็นเมืองพอแล้วหรือยัง

การทำความชั่วเพราะเหตุ ๔ ประการ

รู้จด รู้จำ รู้แจ้ง หมายความว่าอย่างไร

สวดมนต์เป็นยาทา ภาวนาเป็นยากิน ฟังธรรมเป็นยาฉีด จริงหรือ

ผู้ที่ไม่แต่งงาน จะตกนรก จริงหรือไม่

มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ นิพพานสมบัติ

ก็ต้อง ก็ได้ ก็ดี หมายความว่าอย่างไร

บันใด ๘ ขั้นสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อความหลุดพ้น

งามทั้ง กาย วาจา ใจ

ผู้ที่ฝีกสมาธินาน ๆ ไม่เกิดปัญญาเพราะเหตุใด

คิดอย่างไรจึงไม่เกิดทุกข์

จิตใต้สำนึก

คุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ

ทำใจ หมายความว่าอย่างไร

ประเพณีงานศพที่ถูกต้อง... เหตุใดจึงต้องเผาศพ...

ความเบื่อของปุถุชนกับความเบื่อของพระอริยะ

พระราชดำรัส คุณธรรม ๔ ประการ(เนื้อหา)

มีสิ่งใด สิ่งนั้นก็เสื่อม

บวชเพื่ออะไร

ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วจริงหรือ

ทุกข์และวิธีปฏิบัติให้ถึงซึ่งความพ้นทุกข์

บุคคลที่หาได้ยาก ความกตัญญูกตเวที

การฝึกสมาธิเพื่อให้เห็นสิ่งต่าง ๆ ผิดหรือถูก...

ความหวัง

มืดมาสว่างไป สว่างมามืดไป หมายความว่าอย่างไร

ผู้ที่ขัดขวางการปฏิบัติธรรม มีโทษอย่างไร

แผ่นพับธรรมะ

คนเราเกิดมาแตกต่างกันเพราะเหตุใด (ตอนที่ ๔ )

๑๐. คำถาม ทำไมคนจึงไม่มีที่ดินหรือมีที่ดินมาก น้อย แตกต่างกัน  เพราะเหตุใด

 

          คำตอบ  ผู้ที่มีที่ดินมากในชาตินี้ เพราะในอดีตชาติได้บริจาคที่ดินให้วัด ให้โรงเรียน โรงพยาบาล และสถานที่ราชการต่างๆ บริจาคที่ดินสร้างถนนหนทาง ให้เป็นประโยชน์ ต่อส่วนรวม เพื่อความเจริญก้าวหน้า ของประเทศชาติ บ้านเมือง โดยไม่หวังผลตอบแทน เกิดมาชาตินี้เขาจึงมีที่ดินมาก เพราะเขาทำมา 

          ส่วนผู้ที่ไม่มีที่ดินเลย ในปัจจุบัน เพราะในอดีตชาติเป็นคนตระหนี่ถี่เหนียว แม้มีที่ดินมากก็ยังไม่ยอมบริจาคให้กับวัดวาอาราม โรงเรียน โรงพยาบาล หรือ สาธารณะประโยชน์อื่นๆ และยังทุจริต คดโกงที่ดินของหลวง และของผู้อื่นมาเป็นของตน เกิดมาชาตินี้จึงไม่มีที่ดิน เพราะเขาทำมา

          ผู้ใดอยากมีที่ดินในชาติหน้า ขอให้ท่านบริจาคที่ดินให้กับสาธารณะประโยชน์ดังที่กล่าวมาแล้ว ผู้ที่ไม่มีที่ดินจะบริจาค ก็ขอให้มีส่วนร่วมซื้อที่ดินกับผู้อื่น เช่น วัดวาอาราม โรงเรียน โรงพยาบาล หรือสาธารณะประโยชน์ ที่ใดมีการขยายพื้นที่ ก็บริจาคทรัพย์ เพื่อร่วมซื้อที่ดินเพิ่มขึ้นทีละเล็ก ละน้อย บริจาคไปเรื่อยๆ ก็จะเพิ่มมากขึ้น ไปเกิดชาติหน้า ผู้นั้นจะมีที่ดินเป็นของตนเอง จะมีมากหรือมีน้อยก็ขึ้นอยู่กับการบริจาคของเขาเหล่านั้นในชาตินี้ เพราะเขาทำไป

 

๑๑. คำถาม ทำไมบางคนจึง ถูกปล้น ถูกจี้ ถูกลักทรัพย์ หรือถูกทำลายความสุข  เพราะเหตุใด

 

            คำตอบ ผู้ที่ถูกปล้น ถูกจี้ ถูกลักทรัพย์ ถูกฉกชิงวิ่งราว ถูกโกง ถูกหลอกลวง เอาทรัพย์สินเงินทองไปในชาตินี้ เพราะในอดีตชาติเขาเหล่านั้น เคยเป็นโจรมาก่อน คือเคยไปปล้น จี้ ฉกชิงวิ่งราว หลอกลวง คดโกงเอาทรัพย์สมบัติของผู้อื่นมาเป็นของตน เมื่อเกิดมาในชาตินี้ ผลของการทำกรรมชั่วส่งผลให้ เขาเหล่านั้น ได้รับความทุกข์ทรมานใจ และเสียทรัพย์สินเงินทองเพราะถูกปล้นจี้ ฉกชิงวิ่งราว ทั้งๆที่ชาตินี้ไม่เคยไปปล้น จี้ ฉกชิงวิ่งราว ทรัพย์สมบัติของผู้ใดเลยก็ตาม ด้วยกรรมชั่วที่ทำไว้ในชาติก่อนๆ เกิดมาชาตินี้เขาจึงถูกปล้น จี้ ฉกชิงวิ่งราว เอาทรัพย์สินเงินทองไป เพราะเขาทำมา

          พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสรู้แจ้งเห็นจริงว่ามนุษย์ที่เกิดมาในชาตินี้ ต้องทุกข์ทรมาน จากผลกรรมที่ทำมาในอดีตชาติ พระพุทธองค์จึงทรงบัญญัติศีลข้อที่ ๒ คือ ห้ามลักทรัพย์ ไว้ให้มนุษย์นำมารักษา กาย วาจา ให้สะอาดบริสุทธิ์ และมีธรรมประกอบศีลข้อที่ ๒ คือ การประกอบอาชีพสุจริต ไม่ปล้น จี้ ฉกชิงวิ่งราว หรือทุจริตคดโกง       เอาทรัพย์ของผู้อื่นมาเลี้ยงตนและครอบครัว    ถ้าผู้ใดนำศีลข้อที่ ๒ มารักษากาย วาจา และมีธรรมข้อที่๒ ประจำใจ ไปเกิดชาติหน้าหรือชาติต่อๆไป จะไม่ถูกปล้น จี้ ฉกชิงวิ่งราว ทรัพย์สมบัติใดๆ จะมีชีวิตอยู่อย่างสงบสุข ไม่เดือดร้อน  เพราะเขาทำไป

 

๑๒. คำถาม ทำไมบางคนจึงฟังธรรมเข้าใจและปฏิบัติตามได้ถูกต้อง  เพราะเหตุใด

 

            คำตอบ  ผู้ใดฟังธรรมแล้วเข้าใจ เพราะในอดีตชาติ ผู้นั้นนับถือพระพุทธศาสนา สนใจในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมกับปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนา คือ ละชั่วประพฤติดี ทำจิตใจให้สะอาด บริสุทธิ์ ปราศจากกิเลส ความโลภ ความโกรธ ความหลง โดยการฝึก การให้ทาน ฝึกการนำศีลมารักษา กายวาจา ฝึกการเจริญสมาธิ ฝึกการวิปัสสนา คือพิจารณาพระธรรมคำสอน ของพระผู้มีพระภาคเจ้า จากผู้รู้ ครู อาจารย์ รวมทั้งศึกษาจากตำรา ว่าคำสอนใดสมควรแก่ตน แล้วจึงนำมาพิจารณาไตร่ตรอง ปฏิบัติตาม เพื่อให้เกิดปัญญา คือ ความรู้แจ้งเห็นจริง ด้วยเหตุนี้เมื่อเกิดมาในชาตินี้ เขาเหล่านั้นจึงมีความเชื่อมั่น ความศรัทธา มีในพระพุทธศาสนา จึงฟังธรรมเข้าใจ และยังนำมาปฏิบัติต่อไปได้อีก เพราะเขาทำมา

          แม้ในชาตินี้ ก็ยังเป็นคนฉลาด รู้ ผิด ชอบ ชั่วดี เป็นคนมีเหตุมีผลที่ถูกต้องตามครรลองคลองธรรม ประกอบแต่กรรมดี ไม่ยอมทำความชั่วแม้ตัวจะตายก็ตาม ตลอดทั้ง ตั้งใจมั่น ที่จะชำระกิเลสทุกภพ ทุกชาติ เขาเหล่านั้นจึงมีโอกาส ที่จะเข้าสู่แดนวิมุตหลุดพ้นในชาติใด ชาติหนึ่งอย่างแน่นอน เพราะเหตุที่เขาทำไป

 

๑๓. คำถาม ทำไมบางคนจึงฟังธรรมไม่เข้าใจและปฏิบัติตามไม่ได้  เพราะเหตุใด

 

            คำตอบ ผู้ใดที่ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า (ฟังเทศน์) ไม่เข้าใจในชาตินี้ เพราะในอดีตชาติผู้นั้นไม่ได้นับถือพุทธศาสนา  หรือนับถือตามประเพณี แต่ไม่สนใจในคำสอนของพระพุทธองค์ สนใจและเรียนรู้แต่ทางโลก เก่งหลายวิชาอาชีพ เป็นผู้เชี่ยวชาญทางโลก ลุ่มหลงมัวเมาในลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ยึดติดใน รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสธรรมารมณ์ สังคมยกย่องสรรเสริญว่าเป็นคนดี คนเก่ง เพียงเท่านี้ก็พอใจแล้ว ส่วนพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้น ไม่สนใจที่จะศึกษาและปฏิบัติตาม เมื่อเกิดมาในชาตินี้เขาจึงฟังธรรมไม่เข้าใจ และปฏิบัติตามไม่ได้ เพราะเขาทำมา            

          ผู้ใดอยากรู้เรื่อง และเข้าใจพระธรรม คำสอนของพระพุทธเจ้า และปฏิบัติตามได้ ขอให้พยายามศึกษาหาความรู้ จากผู้รู้ ครู อาจารย์ วันละเล็ก วันละน้อย เกิดมีปัญญามากขึ้น  ที่จะเข้าใจในคำสอนและปฏิบัติตามได้ถูกต้องตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อไปเกิดในชาติหน้า ผู้นั้นจะเข้าใจในพระธรรม คำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้า และปฏิบัติตามได้ เป็นผู้รู้ ผู้มีปัญญา เพราะเขาทำไป

 

view

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

view